Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Wiadomości

Szanowni Państwo,
informuję, że z dn. 02 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Wydminy, załączoną dokumentacją i złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Wydminy w sprawie rekrutacji 2021.2022
Zal. 1 do zarządzenia nr 6.2021 oddziały przedszkolne
Zał. 2 do zarządzenia nr 6.2021 szkoła podstawowa
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu 2021.2022
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu 2021.2022

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem I semestru r. szk. 2020/2021 zmienia się "Plan zajęć edukacyjnych od 01 lutego 2021 r." Proszę o zapoznanie się i dostosowanie do realizacji lekcji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Plan zajęć edukacyjnych od 01.02.2021r.

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 przedstawiam Państwu bieżące informacje dotyczące podstawowych założeń organizacyjnych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich od 01 września 2020 r. w związku z SARS-CoV-2.  Proszę o zapoznanie się z informacjami ogólnymi oraz załącznikiem pod nazwą "Procedury SARS-CoV-2 (...)". Są to najważniejsze wytyczne dla rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Od dzisiaj na bieżąco będę Państwa informować o terminach, planach, organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły
I Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich dn. 01 września 2020 r. będzie pracować zgodnie z wariantem A – tradycyjna forma kształcenia. Obowiązują wytyczne SIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą 2 warianty kształcenia: B lub C.

II Podstawowe akty prawne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

III Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich od 01 września 2020 r. będzie pracować zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tzn.:

1)            rozwiązaniami prawnymi potrzebnymi do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii, które znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne;

2)            zaleceniami GIS i MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow.

3) 10 zasadami bezpieczeństwa dla rodziców- plakat dla rodziców

4) 10 zasadami bezpieczeństwa dla uczniów – plakat dla uczniów

5) aplikacją ProteGOSafe, która jest skierowana do rodziców i uczniów informacji o jako narzędzie informujące o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna zgodna z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

6) wewnętrznymi procedurami wydanymi przez dyrektora w formie zarządzeń.

IV Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich posiada obecnie zabezpieczenie w postaci potrzebnych urządzeń technicznych i środków, tzn.:

1) dezynfektora

2) środków dezynfekujących

V Dyrektor szkoły złożyła zamówienie do Ministerstwa Zdrowia w ramach zapewnienia dodatkowego wsparcia w środki ochrony indywidualnej dla szkół i placówek oświatowych.  Ministerstwo Zdrowia przekaże na rzecz placówek oświatowych:

a)  płyny do dezynfekcji – do wykorzystania przez uczniów oraz pracowników placówek (wsparcie ilościowe - płyn do dezynfekcji, pojemnik 5l każdy – 18 szt.):,

b)  jednorazowe maseczki – na potrzeby personelu placówek, jako uzupełnienie środków zapewnionych przez szkołę - maski: 500 szt.).

„Procedury bezpieczeństwa dotyczące pobytu dzieci przedszkolnych i uczniów w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w okresie COVID-19” obowiązujące od 01 września 2020 r.

I Zasady wchodzenia, wychodzenia i przebywania na terenie szkoły i pomieszczeń szkolnych:

1. Do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły dyrektor szkoły umożliwi obowiązkowe skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk przy użyciu dezynfektora.

4. Rodzice dzieci z kl. 0 - I mogą wchodzić  do przestrzeni wspólnej szkoły – łącznik i szatnia w celu udzielenia pomocy dziecku w czynnościach samoobsługowych, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) dystansu do innych dzieci min. 1,5 m,
e) rodzica/opiekuna obowiązuje zakrycie ust i nosa maseczką oraz skorzystanie ze środka dezynfekującego,
f) jak najkrótszego pobytu na terenie szkoły.

5. Rodzice/opiekunowie uczniów kl. II - VIII odprowadzający dzieci/uczniów do szkoły nie wchodzą na teren szkoły, tylko przekazują dziecko za bramę szkolną – wejście na podwórko.

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tzn. wszyscy klienci szkoły, oprócz rodziców uczniów kl. 0 - I wchodzą do przedsionka  wejścia głównego ewakuacyjnego od strony ulicy po 3-krotnym dzwonku. Drzwi otwiera pracownik szkoły w celu rozpoznania sprawy. Jeśli petent nie ma potrzeby wchodzenia na teren szkoły, obsługiwany jest przy wejściu głównym. Decyzje podejmowane są indywidualnie po konsultacji z dyrektorem szkoły o potrzebie przebywania petenta na terenie szkoły.

7. Każdy rodzic zobowiązany jest do przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu. Numer jest zanotowany w zeszycie wychowawczym, który jest dostępny każdemu nauczycielowi w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie i obowiązkowo zapisany jest w dzienniku elektronicznym w celu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia  na wypadek zagrożenia COVID-19. Każdy rodzic zobowiązany jest do odebrania telefonu ze szkoły lub natychmiastowego oddzwonienia w celu pozyskania informacji o stanie zdrowia dziecka.

8. Przy wejściu głównym oraz w gabinecie pielęgniarki (izolatce, sekretariacie, pokojach rewalidacji, na korytarzu, w innych ważnych punktach szkoły) umieszczone są  numery telefonów do szybkiego kontaktu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Giżycku:
a. numery stacjonarne w godz. 7.25 – 15.00:   
- tel. 87 428 54 98,
-  tel./fax 87 428 58 74
b. numer całodobowy (alarmowy) 608 069 251
9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie użyty w przypadku podejrzenia u dziecka objawów chorobowych.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w „izolatce” (pokój nr 8, gabinet pielęgniarki, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ze wskazaniem własnego środka transportu.
11. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum, zachowując odstęp ok. 1,5 m

II Zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni użytkowych Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

1. Rodzice uczniów, petenci, wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa. Nie wolno ww. osobom  przekraczać obowiązujących stref przebywania. Wszystkie osoby trzecie wchodzą do szkoły poprzez wejście główne ewakuacyjne po 3-krotnym dzwonku. Drzwi otwierane są przez pracownika obsługi. Klient dezynfekuje ręce i po otrzymaniu indywidualnej zgody wchodzi do szkoły w celu załatwienia sprawy.

2. Wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy obsługi zwracają szczególną uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

3. Pracownicy obsługi po każdej przerwie utrzymują w czystości pomieszczenia sanitarno-higieniczne (przemywają umywalki, toalety, krany, itp.), przemywają 2 razy w ciągu dnia ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, powierzchnie płaskie po każdej przerwie. Codziennie po zakończonych zajęciach w danej sali lekcyjnej przemywane są wodą z detergentem blaty ławek w salach, krzesełka, biurka, klawiatury, włączniki, parapety, inne przedmioty często używane.

4. Po przeprowadzonej dezynfekcji pomieszczenia są wywietrzone zgodnie z zaleceniami producenta, by ograniczyć wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji, które należy bezwzględnie stosować.

6. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu są na bieżąco monitorowane przez pracowników obsługi po każdej przerwie i na zakończenie zajęć lekcyjnych danego dnia.

7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy je wyrzucać tylko do zamykanych pojemników znajdujących się w klasach lub na korytarzach.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie wyprać, umyć lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Do tej czynności zobowiązani są wychowawcy klas, którzy opiekują się przydzieloną salą dydaktyczną.

9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć w sali gimnastycznej, świetlicy, klasie przedszkolnej, innej należy czyścić lub dezynfekować. Nauczyciel prowadzący zajęcia wskazuje pracownikowi obsługi, który opiekuje się danym obszarem w zakresie sprzątania, które przybory były użytkowane i, które należy poddać dezynfekcji.

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w razie potrzeb po każdych zajęciach według wskazań nauczyciela prowadzącego, który współpracuje z pracownikiem obsługi w ww. zakresie.

III Zasady w zakresie bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy z uczniami na terenie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce ucznia, w plecaku lub we własnej skrytce, do której klucz posiadają wyłączni właściciele. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą w zakresie pożyczania, oddawania, itp.

2. Uczniowie danej klasy nie zmieniają sal lekcyjnych – przebywają w stałych pomieszczeniach. Każdy uczeń przyporządkowany jest do danej ławki i nie może samowolnie zmieniać wyznaczonego miejsca bez zgody wychowawcy. Ogranicza się chodzenie uczniów po klasie bez zbędnej potrzeby.

3. Do tablicy uczniowie podchodzą pojedynczo, z zachowaniem bezpiecznej odległości od nauczyciela – ok. 1,5 m.

4. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, które nie mają związku z zajęciami edukacyjnymi, np. zabawek, pluszaków, przyborów.

5. W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły na czas zagrożenia epidemiologicznego wprowadza się reorganizację dzwonków szkolnych, tzn.

a. dzwonki będą ogłaszały tylko kolejną lekcję,
b. na przerwy uczniowie będą wychodzili bez sygnału dzwonka po informacji przekazanej przez nauczyciela w celu uniknięcia tłoku, zbędnego gromadzenia się, masowego wybiegania,
c. przerwy w bloku nauczania zintegrowanego będą wyznaczane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia nie rzadziej niż co 45 minut.

6. Po każdej lekcji i wyjściu uczniów pomieszczenia muszą być wietrzone (okna otwarte na pełną szerokość). Ten obowiązek należy do nauczycieli prowadzących zajęcia.

7. Z szatni korzystają uczniowie na zasadzie używania co drugiego wieszaka i co drugiej szafki na buty w celu unikania bezpośredniego kontaktu  ubioru zewnętrznego. Obok szatni ustawiony jest środek do dezynfekcji rąk do użytku po wyjściu z szatni.

8. Dyrektor szkoły zaleca nauczycielom, by podczas korzystnej pogody prowadzili zajęcia na świeżym powietrzu w obrębie terenu szkoły,  na boisku, ale zakazuje się wychodzenia poza teren szkoły.

9. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel winien ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10. Uczniów obowiązuje zakaz gromadzenia się podczas przerw, a szczególnie w grupie pochodzącej z różnych klas. Należy pamiętać o bezpiecznej odległości i drodze kropelkowej zarażania się korona wirusem.

11. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi w zakresie zachowania dystansu społecznego (odległość ok. 1.5 m)

12. Jeśli jest to możliwe w zakresie warunków przestrzennych, każdy uczeń siedzi w oddzielnej ławce lub w innym ustawieniu, co druga ławka.

13. Podczas wchodzenia do klasy czy wychodzenia z klasy obowiązuje uczniów zachowanie dystansu społecznego (odległość ok. 1-1,5 m).

14. Uczniowie nie gromadzą się w łazienkach, wchodzą indywidualnie, nie przesiadują w toaletach, nie prowadzą rozmów.

15. Rodzice we własnym zakresie zapewniają dzieciom wodę pitną. W sytuacji potrzeby zapewnienia wody, uczniowie w kuchni będą mogli spożyć wodę przegotowaną podaną przez pracownika kuchni.

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Nauczyciel wietrzy świetlicę  nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

17. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, określa regulamin biblioteki.

18. W przypadku uczniów dojeżdżających w ramach zapewnienia dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, warunki bezpieczeństwa zabezpiecza firma przewozowa na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym (nakaz używania masek zasłaniających usta i nos).

19. Wszelkie zachowania prowokacyjne stosowane przez uczniów będą karane zgodnie ze statutem szkoły, włącznie z natychmiastowym wezwaniem rodzica do szkoły.

20. W indywidualnych sytuacjach nieopisanych w procedurach decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

IV Zasady bezpieczeństwa w zakresie organizacji jadalni w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

1. W stołówce szkolnej wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C oraz wyparzane.

2. Ze stolików usuwa się wszelkie dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki, obrusy, itp.), z parapetów kwiaty.

3. W pomieszczeniu jadalni nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne.

4. W jadalni niedozwolona jest samoobsługa. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. Każdy uczeń w odległości ok. 1,5 m oczekuje na odbiór posiłku po wcześniejszym umyciu rąk lub ich dezynfekcji oraz odstawia brudne naczynia, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego-bezpiecznej odległości.

5. Przy stoliku siadają 2 osoby z danej klasy lub rodzeństwo Ogranicza się korzystanie z 1 stolika przez osoby z różnych klas.

6. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane przez wyznaczonego pracownika szkoły i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły.

7. Uczniów obowiązuje zachowanie pełnej kultury spożywania posiłków. Niedozwolone są zachowania typu: przelewanie zupy do talerza kolegi, podjadanie z innego talerza, plucie, itp.  

V Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracowników Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

1. Do pracy w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

3. Dyrektor szkoły wyznacza wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący gabinet pielęgniarki jako izolatkę. Pomieszczenie będzie służyło jako punkt ochrony i odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Jeśli w danej chwili takich osób będzie więcej wyznacza się pokój gościnny na piętrze obok sali gimnastycznej.

4. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej winni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  O tym fakcie należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. O tym fakcie należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik szkoły z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu przy użyciu detergentów oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). Dodatkowo zastosowane zostaną indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Giżycku.

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor dostosuje się w ramach zadań do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.

8. Po ustaleniu przypadku zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor nakazuje ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowanie się do  zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9. W przypadkach nieujętych w procedurze wszelkie wątpliwości będą zgłaszane przez dyrektora szkoły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2020/2021
Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2020/2021 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 01 września 2020 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem lat poprzednich. Oprócz wychowania przedszkolnego (sześciolatki) i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Jednocześnie informuję, że Rodziców obowiązuje zakup zeszytów i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania danego przedmiotu podanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

NAUCZANIE ZDALNE  W OKRESIE 22.06-24.06.2020 r.
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień 22 czerwca 2020 r. - 24 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że 25 czerwca 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nie obowiązuje realizacja podstawy programowej). Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nastąpi dn. 26 czerwca 2020 r. (piątek).
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 22.06-24.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 22.06-24.06.2020 r.
Bezpieczeństwo w czasie wakacji 2020. Pedagog poleca.

NAUCZANIE ZDALNE  W OKRESIE 15.06-19.06.2020 r.
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na dzień 15 czerwca 2020 r. i 19 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że dn. 15 czerwca 2020 r. i 19 czerwca 2020 r. na terenie szkoły trwają konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Ważna informacja dla wszystkich uczniów - w dniach 16 czerwca 2020 r. - 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) odbywają się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach obowiązują dni wolne dla wszystkich uczniów klas 0 - VII. W szkole o 8.20 pojawiają się tylko uczniowie klasy VIII.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 15.06-19.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 15.06-19.06.2020 r.

NAUCZANIE ZDALNE  W OKRESIE 08.06-10.06.2020 r.
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 08 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że od 01 czerwca 2020 r. na terenie szkoły trwają konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 08.06-10.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 08.06-10.06.2020 r.

NAUCZANIE ZDALNE
W związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 01 czerwca 2020 r. do 05 czerwca 2020 r. Informuję jednocześnie, że od 01 czerwca 2020 r. na terenie szkoły trwają konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 1 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 2 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 3 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 4 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 5 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 6 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 7 01.06-05.06.2020 r.
Plan pracy klasa 8 01.06-05.06.2020 r.

Do 29 maja 2020 r.   w związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 . Informuję jednocześnie, że w terminie od 25.05.2020  r. trwają konsultacje indywidualne i grupowe w klasie VIII oraz od 18 maja 2020 r. realizujemy zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów naszej szkoły. Od 01 czerwca 2020 r. wprowadzamy konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Proszę oczekiwać na stosowne zarządzenie dyrektora szkoły i harmonogram konsultacji. Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji ww. zajęć obowiązuje do 07 czerwca 2020 r. Kolejne wytyczne będą przekazywane w następnych nowelizacjach rozporządzeń MEN.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 25.05-29.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 25.05-29.05.2020 r.

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r.   w związku z obowiązującym okresem nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 .
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 18.05-22.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 18.05-22.05.2020 r.
Majowy tydzień z poradami pedagoga 18.05-22.05.2020 r.

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r.   w związku z przedłużeniem okresu nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 . I
Z poważaniem
A. Skrypoczka

Plan pracy klasa 0 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 11.05-15.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 11.05-15.05.2020 r.
Majówka z pedagogiem na II tydzień maja 2020 r.

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r.   w związku z przedłużeniem okresu nauczania zdalnego zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na tydzień od 04 maja 2020 r. do 08 maja 2020 . I
Z poważaniem
A. Skrypoczka

Plan pracy klasa 0 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 1 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 2 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 3 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 4 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 5 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 6 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 7 04.05-08.05.2020 r.
Plan pracy klasa 8 04.05-08.05.2020 r.
Co przyniesie maj. Chwila refleksji z pedagogiem szkolnym

Szanowni Państwo!
Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
Informuję więc, że na ten tydzień (26.04.2020 r. - 30.04.2020 r.) zamieszczam "Plany pracy dla rodziców" poszczególnych klas w celu zapoznania się z celami, zadaniami i ćwiczeniami na obecny tydzień. Informuję jednocześnie, że 01 maja 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjno-wychowawczych w związku z Międzynarodowym Świętem Pracy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

Plan pracy klasa 0 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 1 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 2 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 3 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 4 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 5 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 6 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 7 26.04-30.04.2020 r.
Plan pracy klasa 8 26.04-30.04.2020 r.
Na ten tydzień... - pedagog proponuje.

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przedłużonym terminem nauki zdalnej na odległość zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 20 kwietnia 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni. Dodatkowo zamieszczam rady pedagoga szkolnego. Proponuję zapoznać się z kalendarzem na ten tydzień
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa I  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa II  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa III 20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa IV  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa V  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa VI 20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa VII  20.04-24.04.2020 r.
Plan pracy klasa VIII  20.04-24.04.2020 r.
Kilka pomysłów na czas kwarantanny... Pedagog radzi.

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przedłużonym terminem nauki zdalnej na odległość zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 15 kwietnia 2020 r. - 17 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni. Dodatkowo zamieszczam propozycję kalendarza pedagoga szkolnego. Warto poczytać w wolnej chwili i skorzystać z propozycji.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasa 0 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 1 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 2 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 3 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 4 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 5 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 6 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 7 15.04-17.04.2020 r.
Plan pracy klasa 8 15.04-17.04.2020 r.
Kalendarz propozycji pedagoga szkolnego...

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 06 kwietnia 2020 r. - 08 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Plan pracy klasy 0 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 1 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 2 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 3 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 4 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 5 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 6 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 7 06.04.-08.04.2020 r.
Plan pracy klasy 8 06.04.-08.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 30 marca 2020 r. - 03 kwietnia 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci nadal będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.

Plan pracy klasa 0 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa I 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa II 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa III 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa IV 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa V 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VI 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VII 30.03-03.04.2020 r.
Plan pracy klasa VIII 30.03-03.04.2020 r.

Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem COVID-19 od dn. 26 marca 2020 r. do odwołania ograniczamy funkcjonowanie szkoły. Brama będzie zamknięta. Kontakt ze szkołą poprzez wejście główne w godz. 9.00 – 12.00. Prosimy o 3-krotny dzwonek i oczekiwanie na otwarcie drzwi. Pojawi się pracownik szkoły w celu obsługi klienta z zachowaniem bezpiecznej strefy.
Za utrudnienia przepraszamy.
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

Szanowni Państwo,
zgodnie z potrzebami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczam plany pracy sporządzone przez nauczycieli w poszczególnych klasach począwszy od klasy 0 do VIII na czas 25 marca 2020 r. - 27 marca 2020 r. Dzięki takiej informacji będziecie Państwo wiedzieli, jakie zadania do wykonania są przeznaczone dla uczniów w poszczególnych klasach w określonym czasie. Dzieci będą otrzymywały dodatkowe scenariusze do pracy codziennie zgodnie z planem zajęć na poszczególne dni.

Plan pracy klasa 0 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa I 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa II 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa III 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa IV 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa V 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VI 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VII 25.03-27.03.2020 r.
Plan pracy klasa VIII 25.03-27.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7 dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich z dn. 24 marca 2020 r.
ZARZĄDZENIE nr 6 dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 12 marca 2020 r.
Szanowni Państwo!
W związku z zagrożeniem epidemicznym i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jako dyrektor szkoły informuję, że od dn. 25 marca 2020 r. (tzn. od środy) rozpoczyna się obowiązkowa realizacja podstawy programowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbieranie informacji w dzienniku elektronicznym i innych formach zdalnych jest obowiązkowe przez uczniów. Będzie także monitorowana frekwencja uczniów po kontakcie z Państwem jako rodzicami. Dodatkowo informuję, że cały czas udostępniamy Państwu aktualne loginy i hasła do dziennika elektronicznego w czasie pracy szkoły, tzn. w godz. 8.00 - 13.00 (tel. 874212058 - prosimy o  kontakt tych z Państwa, którzy mają nieaktualne hasła lub ich nie posiadają). Prosimy, by Państwa dzieci potraktowały realizację zajęć w sposób odpowiedzialny, bo taki obowiązek nakładają na nas przepisy oświatowe. Z góry dziękuję za dotychczasową współpracę, bo wiem, że do tej pory wielu uczniów realizowało zadane prace bardzo systematycznie. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z poniższym zarządzeniem dyrektora szkoły w celu sprawniejszej realizacji zadań edukacyjnych. Dodatkowo zaznaczę, że będziecie Państwo otrzymywać informacje o tym, co powinny realizować Wasze dzieci w ciągu kolejnych dni, tygodni. Pierwsza informacja pojawi się już jutro i zostanie ona przesłana przez wychowawców klas oraz dodatkowo przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, licząc na współpracę i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

ZARZĄDZENIE nr 6/2019
dyrektora szkoły z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 07 stycznia 2020 r. (wtorek) 1. dzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim  - §5 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.)
2. 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 1. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
3. 22 kwietnia 2020 r. (środa) 2. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
4. 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) 3. dzień egzaminu ósmoklasisty - §5 ust. 2 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
5. 12 czerwca 2020 r. (piątek) – piątek po Bożym Ciele - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).
6. 25 czerwca 2020 r. (czwartek) – przeddzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

§ 2
Dyrektor w dniach wolnych od lekcji  przedstawia plan zajęć wychowawczo – opiekuńczych
organizowanych w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Dyrektor szkoły  poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym
o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2019 r.

Anna Skrypoczka
(dyrektor szkoły)

Komunikat w sprawie wysokości składki na konto Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
Dnia 24 września 2019 r. odbyło się I spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Członkowie Rady Rodziców podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składki na Konto Rady Rodziców na obecny rok szkolny 2019/2020. Kwota ustalona wynosi:
1. 20,00 zł za 1., 2., i 3. dziecko uczące się w szkole.
2. 4. i kolejne dziecko w rodzinie zwolnione jest z opłat.
Komunikat w sprawie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
24 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów do Prezydium Rady Rodziców. W roku szkolnym 2019/20120 Radę Rodziców będą reprezentować:
1. Pani Anna Siekaniec - przewodnicząca Rady Rodziców,
2. Pani Agnieszka Meus - Naszkiewicz - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców,
3. Pani Dorota Malesa - sekretarz Rady Rodziców,
4. Pani Iwona Piekarz - skarbnik Rady Rodziców.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2019/2020
Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2019/2020 informuję, że podręczniki i ć‌wiczenia od 02 września 2019 r. będą wypożyczane przez uczniów z biblioteki szkolnej wzorem roku poprzedniego. Oprócz wychowania przedszkolnego i religii uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek i materiałów ćwiczeniowych do każdej klasy. W związku z powyższym Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/20120 znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Jednocześnie informuję, że Rodziców obowiązuje zakup zeszytów i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania danego przedmiotu podanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOJAZDU UCZNIÓW NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 - 19 czerwca 2019 r. (środa)
I. Dowóz do szkoły w dniu 19.06.2019 r.
8:00 Pietrasze
8:05 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Kordowskich)
8:15 Gajrowskie
8:18 Orłowo
8:20 Łękuk Mały
8:25 Szczybały Orłowskie (obok domu P. Zajkowskich)
8:26 Szczybały Orł. (obok domu p. Baryła)
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia - 8:45 szkoła
8:50 Czarnówka
II. Odwiezienie uczniów ze szkoły do domów w dniu 19.06.2019 r.
Podstawienie autobusu godz. 11.45. Odjazd może rozpocząć się ok. godz. 12.00.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: SZKOŁA-DOKUMENTY-PROCEDURY został zamieszczony dokument, pt. "Sytuacje trudne i kryzysowe w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich - procedury" zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 28.05.2019 r. Proszę o zapoznanie się z dokumentem, który wskazuje, w jaki sposób pracownicy Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich będą reagować w każdej trudnej sytuacji w celu zachowania bezpieczeństwa w szkole w sytuacji kryzysowej we współpracy z rodzicami i instytucjami. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z procedurami podczas zajęć z wychowawcą w terminie do dn. 31.05.2019 r.
Informuję także Państwa, że na budynku szkoły przed wejściem głównym będzie zamocowana anonimowa skrzynka na sygnały od Państwa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Do niej będziecie mogli Państwo przekazywać ważne informacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w tym wskazywać sytuacje trudne i kryzysowe. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI GMINNYCH OBCHODÓW DNI RODZINY 2019 pod hasłem: "DOBRE RELACJE SIŁĄ RODZINY"
Szanowni Państwo!
Informuję, że w tym roku uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć we wspólnych obchodach Dni Rodziny 2019 r. Tego dnia, tzn. 31.05.2019 r. (piątek) uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z codziennym grafikiem. Do Wydmin dojedziemy z podziałem na 2 grupy: 8:20 – I grupa (kl. 0 – IV), 8:45 – II grupa (kl. V – VIII sp i kl. III gim.). Rano uczniów przed wyjazdem czeka „zimna” niespodzianka ufundowana przez dyrektora szkoły. W godz. 9.00 : 13.00 będą odbywały się „Rodzinne Dni Dziecka – Stadion Gminny”, w tym:  kreatywne zabawy z maluchami: malowanie buziek, zabawa z chustą Klanza, wystrzał z turbiną – przechodzenie pod liną, PODWODNY ŚWIAT – malowanie na folii streczowej – zabawy literackie – gry planszowe – zmagania szachowe – miasteczko rowerowe – „Wydmińskie” rozgrywki pingpongowe na hali sportowej a ponadto:, turniej mini piłki nożnej FUNino CUP 2019, Troje dzieci w wieku 9 -12 lat (klasy 2-5 SP) + rodzic (członek rodziny) oraz inne atrakcje tj. próba sił jazdy w alkogoglach – strefa KPP Policji i OSP Wydminy – pokaz udzielania pierwszej pomocy), Strefa „KOMBAJNOWYCH’ leżaków – budowanie kartonowych Wydmin, ścianka wspinaczkowa, bufet owocowy, fabryka pompowania balonów, godz. 11.00 – Wręczenie nagród laureatom konkursu plastyczno – manualnego, godz. 12.00 – pokaz fitness, godz. 13. 00 – planowane zakończenie imprezy. Wyjazd uczniów z Wydmin: 12:15 – I grupa (kl. 0 – IV) – po przyjeździe do szkoły posiłek z sałatkowego baru, 12:40 – II grupa (kl. V – VIII i kl. III gimn.) oraz posiłek jw. Odwóz ze szkoły do domów będzie opóźniony i rozpocznie się ok. godz. 13:00. W zależności od ilości uczniów odbędzie się albo 1, albo 2 kursy.
Serdecznie zapraszamy do udziału także Rodziców naszych uczniów.
Z poważaniem A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI DNIA WOLNEGO - 02 maja 2019 r. (czwartek)
Informuję, że 02 maja 2019 r. (czwartek) zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich ustalony został dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie
nie jest sprawdzana w dzienniku.
Propozycja zajęć organizowanych w szkole dn. 02 maja 2019 r.
a. godz. 9.00 - 10.00 - spotkanie z plastyką, p. Anna Kruniewicz
b. godz. 10.00 - 11.00 - zajęcia taneczne, p. Svitlana Skowron
c. godz. 11.00 - 12.00 - gry planszowe i zabawy ruchowe w świetlicy szkolnej, p. Teresa Kudraj
d. godz. 12.00 - 13.00 - zajęcia sportowe w sali gimnastycznej/boisku Orlik, p. Roman Sokalski
W czwartek 02 maja 2019 r. nie planuje się organizacji dożywiania i dowozu uczniów autobusem szkolnym.
Z poważaniem
A. Skrypoczka
dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR TVP OLSZTYN
Zapraszamy wszystkich chętnych, od lat 5-ciu do 105-ciu, Rodziców i ich Dzieci, Dziadków oraz Wnuków, tych, którzy cenią sobie ruch fizyczny, na amatorski, coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn. Zapewniamy sprzęt sportowy, właściwą organizację oraz napoje chłodzące. Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Termin: 14 kwietnia 2019, godz. 10.30 – 13.30. Organizatorzy: UKS Orły

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w dniach 10 kwietnia 2019 r. (środa) i 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) i 12 kwietnia 2019 r. (piątek). Dni wolne dla uczniów zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 r. dyrektora oraz na podstawie wiosennej przerwy świątecznej.
W związku z trwającą w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich akcją strajkową ogłoszoną przez ZNP informuję, że na czas egzaminów gimnazjalnych zawieszam zajęcia edukacyjne. Na terenie szkoły prowadzone będą w ww. dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zapewniające bezpieczeństwo. Uczniowie mogą skorzystać także z wyżywienia. Dojazdy zapewnione będą również zgodnie z rozkładem porannym. Odjazd planowany jest na godz. 12.40.
Jednocześnie informuję, że 12 kwietnia 2019 r. (piątek) ogłoszony jest przez dyrektora szkoły dniem wolnym od zajęć edukacyjnych Zarządzeniem nr 7/2018 dyrektora szkoły z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich. W tym dniu obecność ucznia w szkole formalnie nie jest sprawdzana w dzienniku. W związku z organizowanym egzaminem ósmoklasisty (od 15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek do 17 kwietnia 2019 r. - środa)  ww. dni są także dniami wolnymi. Kolejne dni wolne od zajęć edukacyjnych to wiosenna przerwa świąteczna. W szkole spotykamy się 24 kwietnia 2019 r. (środa) po świętach Wielkanocnych.
Za wszelkie utrudnienia związane z akcją strajkową przepraszam wszystkich Rodziców. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zapewnionej opieki w domu, uczniowie otoczeni będą zajęciami wychowawczymi na terenie szkoły.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego