Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Zarządzenia

Szkoła > Dokumenty

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
dyrektora szkoły
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 ustęp 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich w terminach:
1. 02 listopada 2018 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
2. 07 stycznia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 2 rozporządzenia).
3. 12 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
4. 15 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
5. 16 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
6. 17 kwietnia 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 1 lit. a rozporządzenia).
7. 02 maja 2019 r. (według § 5. ustęp 2., pkt. 3 rozporządzenia).
§ 2
Szkoła w dniach wolnych od lekcji organizuje się zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców  na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 27 września 2018 r.
Dyrektor szkoły
Anna Skrypoczka

ZARZĄDZENIE nr 5/2017dyre ktora szkoły z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 Ustęp 3.” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dziennik Ustaw z dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich:
1. 02 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
2. 03 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
3. 20 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
4. 30 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
5. 02 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
6. 04 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
7. 01 czerwca 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).

§ 2
Szkoła w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor szkoły
(- Anna Skrypoczka)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego