Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Idź do spisu treści

Menu główne

Komunikaty

Wiadomości

KONKURS NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH.
Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są w załączniku pod hasłem: Konkurs na Logo Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze dobro i rozwój naszych uczniów, Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich postanowiła wdrożyć rozwiązania dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność danych.
Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł:
1.     Sprawdzić oceny.
2.     Otrzymać gotowe analizy postępów w nauce.
3.     Na bieżąco monitorować listy obecności.
4.     Korespondować z dowolnym nauczycielem.
5.     Odczytywać ogłoszenia szkolne.
6.     Przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.
7.     Korzystać z pomocy technicznej.
W celu odebrania loginu i hasła oraz listu przewodniego zapraszamy do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich (pokój nr 108, I piętro) w godz. 7.00 – 15.00. Jest to konieczne ze względu na zachowanie poufności danych.
Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu.
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły


Informuję, że od 05 lutego 2018 r. zmienia się "Plan lekcji na II semestr r. szk.  2017/2018". Zmiany zawarte są w załączniku.
Plan- załącznik

Dwutygodniowe ferie zimowe w województwie warmińsko - mazurskim trwają od 22 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r. Do szkoły wracamy w poniedziałek 05 lutego 2018 r. Śnieżnej i bezpiecznej zabawy oraz udanego odpoczynku życzy
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Informuję, że od 02 stycznia 2018 r. zmienia się "Plan lekcji na I semestr r. szk.  2017/2018". Zmiany zawarte są w załączniku.
Plan lekcji.pdf

Komunikat!
Dnia 22.11.2017 r. (tj. w piątek) zajęcia lekcyjne będą skrócone. Terminarz lekcji podaję poniżej. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na fakt wcześniejszego powrotu dzieci do domów.
1. Lekcja 800 - 830
1. Przerwa 830 - 835
2. Lekcja  835 - 905
2. Przerwa 905 - 910
3. Lekcja 910 - 940
3. Przerwa 940  - 950
4. Lekcja 950 - 1020
4. Przerwa 1020 – 1035
5. Lekcja 1035 – 11 05
11.10 -  Odjazd Kursu - Szkoła – Czarnówka
11:20 – Odjazd Kursu Szkoła - Gawliki Wielkie kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie,  Łękuk Mały – Orłowo - Gajrowskie - Pietrasze
5. Przerwa  1105 – 1115
6. Lekcja 1115 – 1145
6. Przerwa  1145 – 1150
7. Lekcja 1150  - 1220
12:25    Szkoła – Czarnówka
12:35    Szkoła - Gawliki Wlk  kolonia - Grądzkie - Szczybały Orłowskie -      Łękuk Mały  – Orłowo - Gajrowskie – Pietrasze
A. Skrypoczka, dyrektor szkoły

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich serdecznie zapraszają  na uroczyste Spotkanie Jasełkowe, które odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (w czwartek) o godz. 10.30 w sali gimnastycznej. 
  W planie spotkania:
1.      1.  Powitanie Gości.
2.      2.  Przedstawienie teatralne „Dziewczynka z zapałkami”
3.       3. Śpiewanie kolęd – zespół wokalny.
4.       4. Życzenia świąteczne i pozdrowienia noworoczne.
5.      5.  Spotkanie opłatkowe.

Gawliki Wielkie, 20.11.2017 r.
Serdecznie zapraszam przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, które odbędzie się 23.11.2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 800 w świetlicy szkolnej (parter, sala nr 2). Ze względu na wagę podejmowanych spraw bardzo proszę o przybycie.
       Z poważanie
m  Anna Skrypoczka dyrektor szkoły
Program spotkania:
1. Wyrażenie opinii w sprawie „Projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok budżetowy 2018”. Podjęcie uchwały.
2.     Opracowanie „Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w związku z reorganizacją jednostki. Podjęcie uchwały.
3.     Analiza i propozycje zmian do „Statutu Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich” (dotyczy przede wszystkim „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”).
4.     Informacja na temat stanu środków finansowych w budżecie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na rok szkolny 2017/2018.
5.     Przeanalizowanie wpłat i wydatków Rady Rodziców na uroczystości szkolne na rok szkolny 2017/2018. Zaplanowanie finansowania „Mikołajek”. Harmonogram budżetu Rady Rodziców.
6.     Informacja dyrektora szkoły w zakresie bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
7.     Wolne wnioski.

Terminy Konkursów Kuratora Oświaty w Olsztynie
Gimnazjum
Konkurs Historyczny
Termin konkursu szkolnego 14 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Konkurs Języka Polskiego
Termin konkursu szkolnego 16 listopada 2017 r.   godz. 10.00
Konkurs Matematyczny
Termin konkursu szkolnego 23 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Konkurs Języka Angielskiego
Termin konkursu szkolnego 22 listopada 2017 r.    godz. 10.00
Osoby biorące udział w konkursach proszone są o strój galowy.
Organizacją konkursu zajmują się nauczyciele opiekunowie konkursów. Opiekę nad uczniami podczas konkursu wyznacza dyrektor szkoły.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Przeprowadzenie próby egzaminu w terminie 22−24 listopada 2017 r.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 22 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Godz. 9.00
Z zakresu języka polskiego Godz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 23 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczych Godz. 9.00
Z zakresu matematyki Godz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 24 LISTOPADA 2017 R.
Na poziomie podstawowym Godz. 9.00
Na poziomie rozszerzonym Godz. 11.00

ZARZĄDZENIE nr 5/2017dyre ktora szkoły z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich

Na podstawie § 5 Ustęp 3.” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego” (Dziennik Ustaw z dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 1603) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich:
1. 02 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
2. 03 listopada 2017 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
3. 20 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
4. 30 kwietnia 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
5. 02 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
6. 04 maja 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).
7. 01 czerwca 2018 r. (§ 5. ustęp 2., pkt. 3).

§ 2
Szkoła w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godzinach pracy szkoły.
§ 3
Szkoła poinformuje uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich na tydzień przed dniem wolnym o planowanym programie zajęć przewidzianym na określone w § 1 dni wolne.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor szkoły
(- Anna Skrypoczka)

KOMUNIKAT W SPRAWIE WRZEŚNIOWEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI
20 września 2017 r. (tj. środa)
Uprzejmie zapraszam wszystkich Rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego oraz Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych w Gawlikach Wielkich na zebranie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, które odbędzie się 20.09.2017 r. (tj. w środę) w godz. 13.30 – 15.30.
Przewidywany przebieg spotkania:
1. 13.30 – 14.30 – ogólne spotkanie Rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas w sali widowiskowej. Prezentacja kalendarza roku szkolnego 2017/2018, komunikaty, harmonogramy, organizacja pracy szkoły, obrót podręcznikami, sprawy wychowawcze.
2. 14.30 – 15.30 - spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. Wybór członków do Rady Rodziców. Zapoznanie Rodziców z bieżącymi i planowanymi zadaniami klasy na nowy rok szkolny. Sprawy różne.
4. 15.30 – 16.00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, wybór nowych władz podsumowanie budżetu za rok szkolny 2016/2017, określenie wysokości składki na RR, określenie planu finansowego, omówienie regulaminu RR (ewentualnych zmian) i wstępnych wydatków na ślubowanie klasy I SP, wytypowanie przedstawicieli Rady Rodziców do pracy nad programem profilaktyczno – wychowawczym, wybór formy ubezpieczenia na nowy rok szkolny. Sprawy różne.
Liczymy na Państwa obecność
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły

Załącznik:
Komunikat w sprawie zebrania z Rodzicami 20.09.2017 r.

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich zaprasza wszystkich wielbicieli poezji na spotkanie autorskie z Michałem Ostrowskim.
Piątek 8 września, godzina 12.50, sala numer 4.
Posłuchamy wierszy w wykonaniu uczniów gimnazjum i porozmawiamy z poetą nie tylko o poezji.
Po spotkaniu będzie można nabyć książki Autora z autografem.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWOZÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH
Informuję, że od dnia 04.09.2017 r.(dotyczy września 2017 r.) grafik dojazdu uczniów do szkoły przedstawiony jest w załączniku. Dowóz uczniów do szkoły na dzień 4 września 2017 r. zorganizowany jest zgodnie z podanym grafikiem (uczniowie przybywają do szkoły na godz. 8.00). Odjazd natomiast planowany jest o ok. godz. 10.30- 10.45.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz społeczność szkolna wraz z Pracownikami serdecznie zapraszają na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 04 września 2017 r. (tj. w poniedziałek) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.
Przewidywany przebieg uroczystości:
1. Msza Święta w Kaplicy w Gawlikach Wielkich – godz. 8.00 – 8.45.
2. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 – godz. 9.00 – 9.45 (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich).
3. Spotkanie uczniów z wychowawcami klas  –  godz. 9.45 – 10.15.
4. Odjazd uczniów, rozejście się do domów – godz. ok. 10.15 – 10.30
Miło nam będzie gościć na uroczystości Rodziców, Absolwentów oraz  wszystkich Miłośników i Przyjaciół Naszej Szkoły,
Uprzejmie zapraszamy. Anna Skrypoczka, dyr. szkoły (KOMUNIKAT w załączeniu)

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W związku z reformą oświaty informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje już uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum. Projekty wykazów podręczników do każdej klasy znajdziecie Państwo w zakładce SZKOŁA - PODRĘCZNIKI. Wybór podręczników przez nauczycieli został dokonany na bazie wykazu podręczników zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej(obecnie na dzień 18.06.2017 r. wszystkie podręczniki obowiązujące w naszej szkole na rok 2017/2018 zostały już wpisane do wykazu MEN). Podręczniki podane w wykazie są opracowane w wersji projektu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich zgodnie z zasadami określonymi w art. 22aa - 22ab ustawy z dnia 9 września 1991 r o systemie oświaty.
Jednocześnie informuję, że podręczniki i karty pracy do oddziału przedszkolnego oraz podręczniki/ćwiczenia do religii rodzice zakupują we własnym zakresie finansowym.
A. Skrypoczka


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY KURSÓW NA DZIEŃ 23.06.2017 r.
Informuję, że dnia 23.06.2017 r. (zakończenie roku szkolnego 2016/2017) następuje zmiana kursów (dotyczy dojazdu i odjazdu uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w tym dniu oraz w okresie wakacyjnym.
Dojazd do szkoły
7:50 Pietrasze
8:00 Gajrowskie
8:03 Orłowo
8:05 Łękuk Mały
8:10 Szczybały Orłowskie (k. Zajkowskich)
8:20 Szkoła
7:55 Czarnówka
8:30 Szczybały Orłowskie
8:35 Grądzkie
8:40 Gawliki Wlk. Kolonia – 8:45 szkoła
Odjazd ze szkoły
ok. godz. 12 – 12:10
(Godzina odjazdu uzależniona jest od czasu zakończenia uroczystości).
W przypadku jakichkolwiek sytuacji budzących wątpliwości proszę o kontakt pod numerem tel. 874212058

ORGANIZACJA DNIA DZIECKA 01.06.2017 r.(CZWARTEK)
1. Przyjad do szkoły zgodnie z załączonym planem dojazdu.
Gimnazjum
9.00 – 9.55 – "Festiwal Projektów" w kl. II Gimnazjum. Udział uczniów klasy VI SP, kl. I Gim. i kl. III Gimn.,Rodziców i zaproszonych Gości.
10. 00 – 10.15 – Słodka niespodzianka.
10.15 –10.30 - oficjalne rozpoczęcie Dnia Dziecka na boisku Orlik z udziałem zaproszonych Gości, rozdanie nagród konkursowych.
10.30 – 11.30 – Konkursy i zabawy sportowe na wesoło.
11.30 – 12.00 – ognisko, pieczenie kiełbasek i trochę warzywnych sałatek.
12.00 – 12.15 – ogłoszenie wyników zawodów sportowych.
12.15 – 13.15 – gry zespołowe, "Mecz Niespodzianka".
13.15 -13.20 – oficjalne zamknięcie Dnia Dziecka
13.20 – 13.50 – porządkowanie boiska.
13.50 – 14.10 – oczekiwanie na odjad autobusów
Szkoła Podstawowa
9.00 – 9.55 – gry, zabawy, łamigłówki. Spotkanie uczniów z wychowawcami klas (dotyczy kl. 0,I, II,III,IV, V)
10. 00 – 10.15 – Słodka niespodzianka.
10.15 –10.30 - oficjalne rozpoczęcie Dnia Dziecka na boisku Orlik z udziałem zaproszonych gości.
10.30 – 11.00 – Konkursy i zabawy sportowe na wesoło.
11.00 – 11.30 – ognisko, pieczenie kiełbasek, i trochę warzywnych sałatek, odpoczynek.
11.30 – 12.00 – gry i zabawy zespołowe
12.00 – 12.15 - ogłoszenie wyników konkursów.
12.15 – 12.30 – Mecz Niespodzianka.
12.30 – 12.40 – zakończenie organizacji Dnia Dziecka dla Szkoły Podstawowej, odjazd uczniów, rozejście się do domów.

01.06.2017 r. o godz. 9.00 i 11.00 rozpoczyna się także egzamin gimnazjalny w części humanistycznej organizowany w terminie dodatkowym.

PLAN DOWOZU UCZNIÓW DN. 01.06.2017 r.(KURS PORANNY)
7:50 Pietrasze
8:00   Gajrowskie
8:03  Orłowo
8:06  Łękuk Mały
8:10  Szczybały Orłowskie k.  Zajkowskich -   8:20 Szkoła
7:55  Czarnówka
8:30   Szczybały Orłowskie
8:35   Grądzkie
8:45 Gawliki Wlk. kolonia – 8:50 szkoła
GODZINY ODJAZDÓW NIE ZMIENIAJĄ SIĘ.

ZAPROSZENIE
W związku z planowanym spotkaniem z rodzicami „Otwarte drzwi” oraz potrzebą organizacji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 serdecznie zapraszam Radę Rodziców Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich na posiedzenie członków RR dn. 18.05.2017 r. w godz. 1345 – 1430. Spotkanie odbędzie się w gabinecie dyrektora szkoły (pokój nr 108).
W programie spotkania:
Działania podjęte przez dyrektora szkoły w sprawach dydaktyczno – wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Zwolnienia i wypadki uczniowskie, które miały miejsce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
Informacja Skarbnika o stanie konta Rady Rodziców na dzień 18.05.2017 r.
Informacja o wpłatach na konto Rady Rodziców na dzień 18.05.2017 r.
Planowane wydatki na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i ich przeznaczenie (propozycje Rady Rodziców).
Sprawy różne.
Uprzejmie zapraszam. Anna Skrypoczka, dyr. szkołyKomunikat w sprawie spotkania z Rodzicami „Otwarte drzwi” 18.05.2017 r. (czwartek)
Informuję, że spotkanie „Otwarte drzwi” odbędzie się w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich dn. 18.05.2017 r. w godz. 14.30 – 16.00 zgodnie z "Harmonogramem spotkań z rodzicami" na rok szkolny 2016/2017.
Dyżury nauczycieli według klas:
p. B. Wieliczko godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 27
p. E. Idek godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 11
p. O. Krupa godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 13
p. A. Gienieczko godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 14
p. B. Gutowska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 3
p. D. Kurpiewska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 114
p. J. Kozłowska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 106
p. B. Szymborska godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 4
p. M. Waszkielewicz godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 113
p. R. Wieliczko godz. 14.30 – 16.00 – sala nr 111
Pozostali nauczyciele będą pełnili dyżur w pokoju nauczycielskim.
Podczas spotkania otrzymają Państwo informacje nt:
1. Przewidywanych ocen końcowych uczniów na r. szk. 2016/2017.
2. Przewidywanych zagrożeń uczniów na koniec r. szk. 2016/2017.
3. Sukcesów uczniów oraz trudności i spraw wychowawczych, które pojawiły się od dn. 06.03.2017 r. do dn. 18.05.2017 r.
4. Organizacji dni wolnych w okresie 18.05.2017 r. - 22.06.2017 r.
5. Organizacji wycieczek, biwaków i wyjazdów realizowanych przez szkołę w okresie 18.05.2017 r. - 22.06.2017 r.
6. Innych spraw, które leżą w kompetencji wychowawców, nauczycieli i dyrektora szkoły.
                                       Uprzejmie zapraszam na spotkanie. (-) Anna Skrypoczka


"W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (01 kwietnia) oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) biblioteka szkolna organizuje akcję pod hasłem "Podaruj bibliotece książkę". Szczegóły akcji w zamieszczonym poniżej komunikacie. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do czynnego udziału. Organizator akcji - p. Ewa Petiuk, bibliotekarz szkolny"
Załącznik: Komunikat


SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z potrzebą przekazania Państwu informacji na temat spraw edukacyjno - wychowawczych informuję, że spotkanie z Rodzicami odbędzie się 06.04.2017 r. (tj. w czwartek) według programu zamieszczonego w załączniku. Serdecznie zapraszam.
Anna Skrypoczka
dyr. szkoły

Zał.
Komunikat w sprawie spotkania Otwarte drzwi 06.04.2017 r.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSÓW W ZAKRESIE ODWOŻENIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH
Szanowni Państwo! Z dniem 03.04.2017 r. (tj. od poniedziałku) zmienia się czas odwożenia uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich według załączonego grafiku. Proszę o zapoznanie się z informacją ze względu na bezpieczny odbiór dziecka ze szkoły lub przystanku autobusowego.
Z poważaniem
Anna Skrypoczka
dyrektor szkoły


ZMIANA PLANU LEKCJI OD 06.02.2017 r.
W związku z rozpoczęciem nowego semestru r. szk. 2016/2017 od dnia 06.02.2017 r. zmienia się "Plan zajęć w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich". Wszystkich zainteresowanych zapraszam na "Stronę główną"do analizowania zapisów. Informuję jednocześnie, że nie ulega zmianie grafik dojazdów autobusów szkolnych.
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) p. o. Dyrektora Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich informuje, że

07 stycznia 2016 r.
08 stycznia 2016 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych. W godzinach pracy szkoły w tych dniach organizowane będą zajęcia wychowawczo opiekuńcze, zgdnie z następującym planem:
07.01.2016 r. zajęcia w godz. 8.00
12.00
Zabawy taneczno ruchowe p. B. Wieliczko
Łamigłówki matematyczne
p. A. Gienieczko
Czytanie lektury
przygotowanie do konkursu
p. E. Idek
08.01.2016 r. zajęcia w godz. 8.00
12.00
Projekcja i omówienie filmu „Ania z Zielonego Wzgórza” p. J. Kozłowska
Łamigłówki matematyczne
p. B. Szymborska
Tenis stołowy
p. R. Wieliczko
W tych dniach nie ma dostawy dożywiania dla dzieci oraz dojazdów autobusowych. Uczniowie muszą dojechać oraz wrócić ze szkoły we własnym zakresie.


Zebranie „Otwarte drzwi”
w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich
odbędzie się 16.12.2015 r. (środa)
w godz. od 14.30 do 16.00

Nauczyciele pełnią dyżur w następujących salach:
Barbara Wieliczko
sala nr 27
Anna Gienieczko
sala nr 14
Ewa Idek
sala nr 11
Olga Krupa
sala nr 13
Irena Rusiecka
sala nr 3
Małgorzata Waszkielewicz
sala nr 113
Beata Szymborska
sala nr 4
Magdalena Majcher
sala nr 105
Robert Wieliczko
sala nr 111
Justyna Kozłowska
sala nr 106
Ewa Kielch
sala nr 114
Małgorzata Borzeńska
pokój nauczycielski
Roman Sokalski
sala nr 22
Małgorzata Jackiewicz
pokój nauczycielski
Katarzyna Jabłońska
pokój nauczycielski
Svitlana Skowron
pokój nauczycielski
Dorota Kurpiewska
gabinet dyrektora


Komunikat w sprawie wrześniowego zebrania z Rodzicami
22 września 2015 r. (tj. wtorek)

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich na zebranie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, które odbędzie się 22 września 2015 (tj. wtorek) w godz. od 14:00 do 15:30, w sali nr 16
Przewidywany przebieg spotkania :
1.  14:00
14:30 - Ogólne spotkanie Rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami w  sali nr 16. Prezentacja kalendarza roku szkolnego 2015/2016, komunikaty, harmonogramy, sprawy bieżące.
2.  14:30
15:30 - Spotkanie Rodziców z wychowawcami Wybór członków do Rady Rodziców. Zapoznanie Rodziców z bieżącymi i planowanymi zadaniami klasy. Plan działań wychowawczych na nowy rok szkolny, WSO i inne dokumenty szkolne.
3. 15:00
15:30 Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, podsumowanie budżetu za rok szklony 2014/2015, wybór nowych władz, określenie wysokości składki na rok szkolny 2015/2016, określenie planu finansowego, omówienie regulaminu RR, ślubowanie klasy I, zatwierdzenie dokumentacji szkoły

Z poważaniem
P.O. dyrektora szkoły
Dorota Kurpiewska


REKRUTACJA DZIECI CZTEROLETNICH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2015/2016
Na podstawie Art. 7 Pkt. 1 „Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw” informuję, że „Od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.”
Jeśli więc Państwa dziecko urodziło się w 2011 r. i podlega zapisowi ustawy kieruję zapytanie:
- Czy jesteście Państwo zainteresowani objęciem dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2015/2016?
Należy pamiętać o tym, że obecnie jest to przywilej Rodziców, a nie ustawowy obowiązek, jak w sytuacji dzieci pięcioletnich.
Po podjęciu przez Państwa decyzji dotyczącej uczęszczania lub nieuczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego, proszę o uzupełnienie wstępnej deklaracji i przekazanie jej do szkoły (pocztą tradycyjną na adres pieczęci nagłówkowej lub osobiście – sekretariat, I piętro, pokój nr 108). Termin przekazania dokumentacji upływ z dniem 15 kwietnia 2015 r.
Bardzo proszę o wnikliwe i sumienne potraktowanie sprawy i przesłanie dokumentacji w wyznaczonym terminie.
Państwa deklaracja jest niezbędna do ustalenia potrzeb organizacyjnych placówki na przyszły rok szkolny 2015/2016.
Wstępna deklaracja dotycząca udziału dziecka czteroletniego w edukacji przedszkolnej oraz pismo przewodnie do rodziców znajdują się w zakładce: PRZEDSZKOLE - DOKUMENTY.
A. Skrypoczka, dyr. szkoły


PIĘCIOLATKI W PRZEDSZKOLU – TERMIN ZAPISÓW do 15 kwietnia 2015 r.
Informuję, że w nowym roku szkolnym 2015/2016 wszystkie pięciolatki objęte są obowiązkiem przedszkolnym. Dlatego też do Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich przyjmowane są dzieci z rocznika 2010. W przypadku, jeśli Państwo nie zgłosiliście jeszcze swojego dziecka do realizacji obowiązku przedszkolnego, a zamieszkuje ono na terenie Gminy Wydminy (obwód szkoły Gawliki Wielkie) proszę pobrać i wypełnić formularze dokumentacji oraz przekazać je do sekretariatu szkoły w Gawlikach Wielkich pocztą tradycyjną lub osobiście (I piętro, pokój nr 108). Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia dziecka znajduje się w linku: Przedszkole - Dokumenty - Rekrutacja 2015.ZMIANA PLANU LEKCJI OD 09.02.2015 r.
W związku ze zmianą organizacji zajęć w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 informuję, że od 09.02.2015 r. (poniedziałek) następuje zmiana  planu zajęć lekcyjnych. Dotyczy ona przede wszystkim edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasie V i VI szkoły podstawowej. Proszę o uważną analizę planu, by w poniedziałek 09.02.2015 r. przybyć do szkoły w pełni przygotowanym.

KOMUNIKAT W SPRAWIE FERII ZIMOWYCH 26.01.2015 r. - 06.02.2015 r.
Informuję, że w okresie 26.02.2015 r. - 06.02.2015 r. w województwie warmińsko - mazurskim trwają ferie zimowe. Uczniowie wracają do szkoły w poniedziałek, 09.02.2015 r.
Ferie zimowe to czas długo wyczekiwany przez uczniów. Śniegowe szaleństwa, sanki, narty, łyżwy, śnieżki, lepienie bałwana - to  od dawien dawna znane i niezastąpione aktywne formy wypoczynku, lubiane zabawy spędzane w towarzystwie rodzeństwa, kolegów i koleżanek czy dorosłych. Każdy z nas pamięta, cóż znaczy powrót do domu w atmosferze głodu, zmęczenia, zimnych rąk czy mokrego ubrania, Najważniejsze jest mimo wszystko zadowolenie i świetna zabawa w doborowym towarzystwie. Należy jednak ciągle zwracać uwagę na to, by nie spędzać większości czasu przy komputerze, bo tam możemy oprócz niewyspania, zmęczenia i wirtualnego świata znaleźć bezpowrotnie stracony czas. W trakcie zabaw zimowych szczególną uwagę trzeba skierować na bezpieczeństwo - bądźcie czujni i ostrożni, i starajcie się pomagać innym, młodszym kolegom czy rodzeństwu. Nie zapominajacie też o śwatłach odblaskowcych - one nadal obowiązują poza terenem zabudowanym, a warto też posiadać je przy każdym wyjściu z domu podczas zmierzchu i nocnej pory. Niezamarnięte rzeki i inne akweny wodne, śliśkie drogi, niebezpieczne zjazdy, to także groźne niebezpieczeństwa. Bądźcie podczas zabaw feryjnych zawsze pod opieką osób dorosłych. Wszystkim feriowiczom życzę zimowej pogody, śnieżnej zabawy i mroźnego wypoczynku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ I DNI WOLNYCH W OKRESIE 22.12.2014 r. - 07.01.2015 r.
Informuję, że w dniach 22 - 24 grudnia 2014 r. oraz w dniach 29 - 31 grudnia 2014 r. Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich pełni dyżur opiekuńczo - wychowawczy w godz. 9.00 - 13.00. W tym czasie planowane są zajęcia sportowo - rekreacyjne w sali gimnastycznej.
Dodatkowo w dniach wolnych, tzn. 02 stycznia 2015 r. (tj. w piątek), 05 stycznia 2015 r. (tj. w poniedziałek) i 07 stycznia 2015 r. (tj. w środę) w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich będą prowadzone dyżury opiekuńczo - wychowawcze w godz. 9.00 - 13.00 w zakresie zajęć o tematyce polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, historycznej i innej według propozycji nauczycieli. Uczniowie obowiązkowo wracają do szkoły zgodnie z planem zajęć lekcyjnych 08 stycznia 2015 r.(tj. w czwartek).W tym dniu także, 08.01.2015 r. o godz. 9.00 w klasie VI Szkoły Podstawowej odbędzie się kolejny próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem.

Komunikat w sprawie spotkania
„Otwarte drzwi” 16.12.2014 r. (wtorek)
  Informuję, że spotkanie „Otwarte drzwi” odbędzie się w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich dn. 16.12.2014 r. w godz. 14.30 – 16.00 według następującego planu:
14.30 – 15.00 – spotkanie rodziców uczniów kl. VI w sprawie podsumowania II próbnego sprawdzianu szóstoklasisty (analizę przeprowadzi n – l języka polskiego, matematyki i języka angielskiego).
14.30 – 15.00 – spotkanie rodziców uczniów kl. III G w sprawie podsumowania I próbnego egzaminu gimnazjalnego (analizę przeprowadzą n-le przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, matematyki i języka nowożytnego)
Od godz. 15.00 – rozpoczyna się spotkanie z nauczycielami, którzy prowadzą analizę sprawdzianu i egzaminu w godz. 14.30 – 15.00  
Pozostali nauczyciele rozpoczynają dyżur w formie spotkań z rodzicami już od godz. 14.30 według klas:
p. B. Wieliczko godz. 14.30 – 16.00 – sala 27
p. E. Idek godz. 14.30 – 16.00 – sala 11
p. O. Krupa godz. 14.30 – 16.00 – sala 13
p. A. Gienieczko godz. 14.30 – 16.00 – sala 14
p. M. Majcher godz. 15.00 – 16.00 – sala 105
p. M. Waszkielewicz  godz. 15.00 – 16.00 – sala 113
p. D. Kurpiewska godz. 14.30 – 16.00 – sala 114
p. R. Wieliczko godz. 15.00 – 16.00 – sala 111
p. J. Kozłowska godz. 15.00 – 16.00 – sala 106
p. I. Rusiecka godz. 15.00 – 16.00 – sala 3
Podczas spotkania otrzymają Państwo informacje nt.:
1. Przewidywanych ocen na I semestr r. szk. 2014/2015.
2. Przewidywanych zagrożeń na I semestr r. szk. 2014/2015.
3. Sukcesów uczniów oraz trudności i spraw wychowawczych, które pojawiły się od dn. 13.11.2014 r. do dn. 16.12.2014 r.
4. Organizacji dni wolnych w okresie 22.12.2014 r. - 07.01.2015 r.
5. Rozliczeń finansowych z organizowanych wyjazdów i wycieczek oraz innych opłat dokonywanych w ramach zadań realizowanych przez szkołę.
6. Innych spraw, które leżą w kompetencji szkoły.
Uprzejmie zapraszam na spotkanie. (-) Anna Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO – 10 listopada 2014 r. Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 3/2014 i nr 4/2014 z dnia 26.09.2014 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym. Szkoła w dniu 10.11.2014 r. w godz. 9.00 – 13.00 organizuje zajęcia sportowe (w tym dniu nie odbywają się zajęcia edukacyjne według planu – to rodzice decydują o tym czy posłać dziecko do szkoły, czy też będą samodzielnie sprawować opiekę). Informuję dodatkowo, że szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów – rodzice na własny koszt przywożą dzieci, jeśli chcą, by uczniowie byli objęci opieką pedagogiczną. W tym dniu również uczniowie nie korzystają z dożywiania. Proszę więc, by dziecko, które będzie w szkole, posiadało napój i coś do zjedzenia zakupione we własnym zakresie. A. Skrypoczka, dyr. szkoły


KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU WYPŁATY „WYPRAWKI SZKOLNEJ”
Informujemy , że zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna 2014/2015” nastąpi dn. 31.10.2014 r. (tj. w piątek) od godz. 9.00 w Kasie Urzędu Gminy Wydminy.

UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2014 r. W ZESPOLE SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH
Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbędą się 14 października 2014 r. w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich według programu:
1. Godz. 9.00 - ślubowanie uczniów kl. I Szkoły Podstawowej – prowadząca spotkanie p. E. Idek,
2. Godz. 10.00 - Uroczysta Akademia przygotowana przez uczniów uczestniczących w projekcie "Młodzi na skrzydłach wiedzy" pod opieką p. J. Kozłowskiej oraz przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich.
3. Godz. 10.15 - podziękowania, gratulacje, zakończenie uroczystości ok. godz. 10.30.
4. Godz. 10.30 – 11.00 – posiłek dla uczniów, spotkanie z wychowawcami klas.
5. Godz. 11.00 – 11.10 - odjazd uczniów do domów.
Gorąco zapraszamy wszystkich Rodziców i Przyjaciół naszej szkoły.
Z poważaniem: Anna Skrypoczka
Dojazd uczniów dn. 14.10.2014 r. o jedną godzinę później na każdym przystanku.
UWAGA!
We wtorek 14.10.2014 r. obowiązują stroje galowe.
"Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela"
W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych, ale nie jest dniem wolnym od pracy w szkołach (zgodnie z Art. 74 Karty Nauczyciela). W związku z powyższym w tym dniu w szkołach odbywają się uroczyste spotkania, okolicznościowe imprezy, akademie, apele.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WRZEŚNIOWEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI
18 września 2014 r. (tj. czwartek)
Uprzejmie zapraszam wszystkich Rodziców uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich na zebranie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, które odbędzie się 18.09.2014 r. (tj. w czwartek) w godz. 13.30 – 15.30 w sali widowiskowej (parter). Przewidywany przebieg spotkania:
1. 13.30 – 14.00 – ogólne spotkanie Rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas w sali widowiskowej. Prezentacja kalendarza roku szkolnego 2014/2015, komunikaty, harmonogramy, organizacja pracy, sprawy wychowawcze.
2. 14.00 – 14.30 – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Wydminy w ramach projektu "Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy" i "Gimnazja z programem".
3. 14.30 – 15.30 - spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. Wybór członków do Rady Rodziców. Zapoznanie Rodziców z bieżącymi i planowanymi zadaniami klasy i szkoły. Plan działań wychowawczych na nowy rok szkolny, przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, itp.
4. 15.30 – 16.00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, podsumowanie budżetu za rok szkolny 2013/2014, wybór nowych władz, określenie wysokości składki na rok szkolny 2014/2015, określenie planu finansowego, omówienie regulaminu RR i wstępnych wydatków na ślubowanie klasy I SP, aktualizacja i zatwierdzenie planów profilaktycznych i wychowawczych szkoły.
Liczymy na Państwa obecność

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami, ogłoszeniami, zaproszeniami.

ZMIANA PLANU LEKCJI OD 23.04.2014 r.

W związku ze zmianą organizacji zajęć informuję, że od 23.04.2014 r. następuje zmiana  planu lekcji. Zmiana dotyczy nauczania przyrody w kl. VI SP, biologii w kl. I – III G, zajęć z wychowawcą w kl. II G oraz opieki świetlicowej. Nowy plan lekcji zamieszczony jest w zakładce „Regulaminy i grafiki zajęć”.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚRÓDSEMESTRALNEGO ZEBRANIA Z RODZICAMI w Zespole Szkół w Gawlikach
Zawiadamiam, że śródsemestralne spotkanie Rodziców uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich z Wychowawcami klas odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. (tj. w czwartek) w godz. 13.45 – 15.30 (16.00) według następującego programu:
12.45 – 13.30 – lekcja otwarta z języka polskiego dla chętnych Rodziców uczniów klasy I Gimnazjum (osoba prowadząca zajęcia – p. J. Kozłowska), sala nr 106
13.45 – 14.30 – ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły oraz koordynatorami projektów „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy” w Szkole Podstawowej i „Gimnazjum z programem” w Gimnazjum (pytania, wątpliwości, problemy), sala nr 016
14.30 – 15.30 (do 16.00 – dyżur nauczycieli) – spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas (omówienie wyników edukacyjnych uzyskanych przez uczniów od 10 lutego 2014 r., problemy wychowawcze, informacje od uczniów, na temat uczniów, przekazanych przez uczniów, itp.).
Serdecznie zapraszam i liczę na Państwa niezawodne przybycie

Anna Skrypoczka, dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI SPRAWDZIANU 2014 I CZASU PRACY DNIA 01 KWIETNIA 2014 r. (WTOREK)

1. Dojazdy do szkoły odbywają się zgodnie z planem – w związku z małą ilością uczniów nie pojawi się tylko 2. kurs poranny do Orłowa.
2. Uczniowie klasy VI pojawiają się w szkole najpóźniej o godz. 8.20. Mogą przyjechać autobusem szkolnym lub wspólnie z rodzicami.
3. Po sprawdzianie uczniowie kl. VI mogą odjechać do domu z rodzicami lub poczekać na kurs południowy o godz. 12.30.
4. Uczniowie szkoły podstawowej kl. 0 – V, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu lub chcą uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych mają zapewnioną opiekę w szkole w godz. 7.30 – 14.30 zgodnie z harmonogramem pracy szkoły.
5. Opiekę od godz. 7.30 do godz. 12.30 nad uczniami klas 0 – III SP pełni p. B. Wieliczko, opiekę nad uczniami kl. IV – VI pełni p. A. Gienieczko. Od godz. 11.40 odbywać się będzie także opieka świetlicowa do godz. 14.40.
5. Zajęcia edukacyjne w gimnazjum odbywają się zgodnie z planem lekcji – planowy odjazd uczniów godz. 14.30
6. W szkole podstawowej nie będą się odbywały zajęcia z projektu ze względu na nieobecność uczniów.
7. Zajęcia z projektu w gimnazjum odbywają się zgodnie z planem.

ZMIANA PLANU LEKCJI OD 10.02.2014 r.

W związku ze zmianą organizacji zajęć informuję, że od 10.02.2014 r. następuje kolejna reorganizacja  planu lekcji. Zmiana dotyczy nauczania przyrody w kl. VI SP, biologii w kl. I – III G, zajęć z wychowawcą w kl. II G oraz opieki świetlicowej. Nowy plan lekcji zamieszczony jest w zakładce „Regulaminy i grafiki zajęć”. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na przygotowanie się do zajęć w poniedziałek, dn. 10.02.2014 r.

JUŻ FERIE…

Od 27.01.2014 r. do 07.02.2014 r. trwają ferie zimowe w województwie warmińsko – mazurskim. Do szkoły wracamy 10 lutego 2014 r. Pamiętać należy o wszelkich zagrożeniach, które pojawiają się w mroźny zimowy czas. Nie organizujcie zabaw w okolicy zamarzniętych zbiorników wodnych. Należy pamiętać także o bezpiecznym poruszaniu sie po oblodzonych czy zaśnieżonych drogach. Najważniejsze jest to, byśmy wszyscy spotkali się w dobrych humorach i zdrowiu 10 lutego 2014 r. Do zobaczenia za 2 tygodnie…

Szkoła

ZMIANA PLANU LEKCJI OD 10.02.2014 r.

Informuję, że od 10.02.2014 r. następuje zmiana planu lekcji. Proszę o szczególną analizę w przypadku uczniów kl. V SP, VI SP, IG, IIG, IIIG. Plan lekcji znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

PLAN ORGANIZACJI SPOTKANIA CHOINKOWEGO ORAZ ZEBRANIA Z RODZICAMI W ZESPOLE SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH – 24.01.2014r. (PIĄTEK).

I. Organizacja choinki szkolnej w klasach 0 – III SP.
1. 8.00 – 9.30 – zajęcia zgodnie z planem.
2.  9.30 – 10.30 – przedstawienia teatralne, rozrywka, konkursy, organizacja Dnia Babci i Dnia Dziadka w sali 7 – 8
3. 10.30 – 12.00 – zabawa choinkowa w sali 7 – 8.
4. 12.00 – 12.30 – wizyta Mikołaja.
5. 12.40 – odjazd uczniów do domów
II. Organizacja choinki szkolnej w klasach IV – VI SP i I – III Gim.
1. Lekcje odbywają się zgodnie z planem.
2. Zabawa choinkowa odbywa się w godz. 17.00 – 20.30.
3. 19.00 – 19.30 – wizyta Mikołaja
4.  Planowani opiekunowie dyskoteki – p. A. Kruniewicz, p. M. Borzeńska, p. N. Makaryk, p. R. Sokalski
III. Spotkanie z Rodzicami
1. 17.30 – 18.00 – spotkanie Rodziców uczniów klasy III G, w tym omówienie wyników egzaminu próbnego w Gimnazjum,
2. 18.00 – 18.30 – ogólne spotkanie Rodziców z dyrektorem szkoły (hol szkolny, parter, budynek dydaktyczny) w tym w godz. 18.00 – 18.15 – występ sceniczny uczniów klasy I G,

3. 18.30 – 20.00 – spotkanie wychowawców klas z Rodzicami, w tym w godz. 18.30 – 19.00 spotkanie Rodziców uczniów klasy VI SP z dyrektorem szkoły w sprawie sprawdzianu próbnego szóstoklasisty, sala nr 43.

Przwidywane sale:

oddział przedszkolny sześciolatków p. B. Wieliczko sala nr 19

klasa I SP p. O. Krupa sala nr 26

klasa II SP  p. A. Gienieczko sala nr 27

klasa III SP  p. E. Idek sala nr 22

klasaIV SP p. M. Waszkielewicz sala nr 47

klasa V SP p. D. Kurpiewska sala nr 48

klasa VI SP p. R. Wieliczko sala nr 43

klasa I Gim. p. J. Kozłowska sala nr 38

klasa II G p. I. Rusiecka sala nr 17

klasa III G p. B. Szymborska sala nr 18

Informuję także, że dyrektor pełni dyżur w gabinecie (pokój nr 41) w godz. 19.00 – 20 i w przypadku jakichkolwiek problemów służy informacją i poradą.Uprzejmie zapraszam na spotkania w szkole.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

UWAGA ! PACZKI CHOINKOWE
W związku ze zbliżającym się terminem zabawy choinkowej (24.01.2014 r. – piątek) informuję, że można wpłacać po 20,00 zł do wychowawców klas na paczkę choinkową. Wpłaty przyjmują wychowawcy i do czwartku do godz. 14.00 przekazują p. R. Sokalskiemu – opiekunowi sklepiku szkolnego, który zajmie się organizacją paczek choinkowo – mikołajkowych na szkolny bal karnawałowy.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO – 07 stycznia 2014 r.

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły  nr 16/2013 i  nr 17/2013 z dnia 26.09.2013 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 07 stycznia 2014 r. jest dniem wolnym.
Szkoła w dniu 07.01.2014 r. w godz. 9.00 – 13.00 organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w celu zapewnienia opieki dla uczniów (w tym dniu nie odbywają się zajęcia edukacyjne według planu – to rodzice decydują o tym czy posłać dziecko do szkoły, czy też będą samodzielnie sprawować opiekę). Informuję dodatkowo, że mając na uwadze doświadczenia z organizacji poprzednich dni wolnych, szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów – rodzice na własny koszt przywożą dzieci, jeśli chcą, by uczniowie byli objęci opieką pedagogiczną. W tym dniu również uczniowie nie korzystają z dożywiania. Proszę więc, by dziecko, które będzie w szkole, posiadało napój i coś do zjedzenia zakupione we własnym zakresie.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

REKOLEKCJE W CZWARTEK – 19.12.2013 r.
8.50 – wyjście do Kaplicy w Gawlikach Wielkich kl. 0 – V SP na rekolekcje
9.35 – powrót do szkoły
9.45 – wyjście do Kaplicy w Gawlikach Wielkich kl. VI SP i I – III G na rekolekcje
10.30 – powrót do szkoły
Po rekolekcjach odbywają się lekcje zgodnie z planem.
Nad bezpieczeństwem uczniów (odprowadzenie do Kaplicy i powrót) czuwają n-le prowadzący zajęcia w danej klasie. Decyzja dotycząca uczestnictwa w Rekolekcjach należy do rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku braku zgody na udział dziecka w Rekolekcjach, należy dostarczyć do wychowawcy informację od rodziców.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPOTKANIA Z RODZICAMI „OTWARTE DRZWI” 10.12.2013 r. (wtorek) – BARDZO WAŻNE!

Zebranie Rodziców „Otwarte drzwi” w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich odbędzie się 10 grudnia 2013 r. (tj. we wtorek) w godz. 14.00 – 15.30.

W związku z ważnymi zadaniami realizowanymi przez szkołę informuję jednocześnie, że w planie spotkania wprowadzamy dodatkowo istotne zagadnienia zgodnie z grafikiem:

1. Godz. 11.45 – 12.30 – lekcja otwarta z języka angielskiego w kl. V SP dla Rodziców uczniów kl. V oraz Rady Rodziców i chętnych Rodziców, lekcję prowadzi p. M. Waszkielewicz,

2. Godz. 12.45 – 13.30 – otwarte zajęcia z wychowawcą  dla Rodziców uczniów kl. II Gimnazjum (spotkanie prowadzi p. I. Rusiecka),

3. Godz. 13.30 – 14.00 – spotkanie z koordynatorami projektów realizowanych przez Gminę Wydminy na terenie naszej szkoły pod tytułem „Młodzi odkrywcy na skrzydlach wiedzy” oraz „Gimnazja z projektem”. Więcej informacji na temat projektów można pozyskać na naszej stronie interentowej w  linku PROJEKTY – WAŻNE.

4. Godz. 14.00 – 15.30 – spotkanie nauczycieli z rodzicami „Otwarte drzwi”

Spotkanie zgodnie z podanym na początku roku szkolnego harmonogramem obejmuje indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami. W związku ze zbliżającym się zakończeniem I semestru nauczyciele podadzą także informacje na temat zagrożeń przewidywanych na I okres nauki. Wychowawcy będą pełnili dyżur w swoich pracowniach,  natomiast pozostali nauczyciele oczekują na spotkanie z rodzicami w pokoju nauczycielskim.

oddział przedszkolny sześciolatków p. B. Wieliczko sala nr 19

klasa I SP p. O. Krupa sala nr 26

klasa II SP  p. A. Gienieczko sala nr 27

klasa III SP  p. E. Idek sala nr 22

klasaIV SP p. M. Waszkielewicz sala nr 47

klasa V SP p. D. Kurpiewska sala nr 48

klasa VI SP p. R. Wieliczko sala nr 43

klasa I Gim. p. J. Kozłowska sala nr 38

klasa II G p. I. Rusiecka sala nr 17

klasa III G p. B. Szymborska sala nr 18

Informuję także, że dyrektor pełni dyżur w gabinecie (pokój nr 41) i w przypadku jakichkolwiek problemów służy informacją i poradą.Uprzejmie zapraszam.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZEBRANIA Z RODZICAMI 13.11.2013 r. (środa) Informuję, że śródsemestralne spotkanie z Rodzicami odbędzie się 13.11.2013 r. (tj. w środę) w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich według następującego harmonogramu:
Godz. 13.30 – 14.00 – ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły, w tym przekazanie informacji w sprawie wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. (krótka analiza wyników EWD), a także organizacji próbnych egzaminów zewnętrznych na 2014 r.
Godz. 14.00 – 14.15 – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości,
Godz. 14.30 – 16.00 – organizacja spotkań z wychowawcami klas zgodnie z ustalonym programem,
Godz. 15.30 – 16.00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły w sprawie zgłaszanych wniosków. W planie spotkania przekazanie informacji na temat preliminarza wpłat i wypłat RR na rok szkolny 2013/2014, wnioski i ustalenia dotyczące pracy szkoły, ustalenie wydatków na rzecz organizacji spotkania mikołajkowego.Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich.

Anna Skrypoczka, dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO – 14 października 2013 r.

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły  nr 16/2013 i  nr 17/2013 z dnia 26.09.2013 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 14 października 2013 r. jest dniem wolnym.
Szkoła w dniu 14.10.2013 r. w godz. 8.00 – 14.00 organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w celu zapewnienia opieki dla uczniów (w tym dniu nie odbywają się zajęcia edukacyjne według planu – to rodzice decydują o tym czy posłać dziecko do szkoły, czy też będą samodzielnie sprawować opiekę). Informuję dodatkowo, że mając na uwadze doświadczenia z organizacji poprzednich dni wolnych, szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów – rodzice na własny koszt przywożą dzieci, jeśli chcą, by uczniowie byli objęci opieką pedagogiczną. W tym dniu również uczniowie nie korzystają z dożywiania. Proszę więc, by dziecko, które będzie w szkole, posiadało napój i coś do zjedzenia zakupione we własnym zakresie.

14.10.2013 r. w godz. 9.00 – 14.00 odbywa się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie projektu SORE – „Nowe formy wspomagania szkół w ramach systemu doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 11.10.2013 r.
Lekcje odbywają się zgodnie z grafikiem:
1. lekcja 8.00 – 8.35 (I przerwa 8.35 – 8.40)
2. lekcja 8.40 – 9.15 (II przerwa 9.15 – 9.20)
3. lekcja 9.20 – 9.55 (III przerwa 9.55 – 10.05 – spożywanie bułeczek na przerwie)
4. lekcja 10.05 – 10. 40 (IV przerwa 10.40 – 10.55 – spożywanie zupy i II dania)
5. lekcja – 3 dzwonki o godz. 10.55 – uczniowie wspólnie z wychowawcami udają się do sali widowiskowej

Godz. 11.00 – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
w sali widowiskowej nr 7 – 8 zgodnie z planem:

1. Ślubowanie uczniów kl. I Szkoły Podstawowej – prowadząca spotkanie p. O. Krupa,
2. Uroczysta Akademia przygotowana przez uczniów Gimnazjum pod opieką p. A. Kruniewicz
3. Podziękowania, gratulacje, zakończenie spotkania ok. godz. 12.30.
4. O godz. 12.40 uczniowie odjeżdżają zgodnie z planem.
5. Kolejne zajęcia 6. i 7. lekcja oraz dyżury odbywają się zgodnie z planem lekcji  na piątek.
UWAGA!
W piątek 11.10.2013 r. obowiązują stroje galowe.

Komunikat w sprawie opłaty PZU – UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW za rok szkolny 2013/2014.

W roku szkolnym 2013/2014 opłata składki PZU wynosi  28.00 ZŁ.
Opłatę należy uiszczać u wychowawców klas do połowy października 2013 r. W przypadku nieobecności nauczyciela składkę można opłacić w sekretariacie Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich w godz.7.00 – 15.00.

25 września 2013 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Ustalono m.in. składkę na konto Rady Rodziców.

W trakcie plenarnego spotkania Rady Rodziców Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich, które odbyło się 25.09.2013 r. zapadły następujące decyzje:
1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia:
a) programu wychowawczego Szkoły Podstawowej,
b) programu wychowawczego Gimnazjum,
c) programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej,

d) programu profilaktycznego Gimnazjum

e) zatwierdzono harmonogram dodatkowych dni wolnych

3. Ustalono składkę na konto Rady Rodziców według następującego kryterium:
a) 20,00 zł – w przypadku 1, 2, i 3 dziecka uczącego się w szkole,
b) 4 dziecko uczące się w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich zwolnione jest z opłaty.
Wpłaty przyjmują wychowawcy klas. W przypadku nieobecności nauczyciela  składkę można uiścić w sekretariacie Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich  w godzinach  7.00 – 15.00.


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich:

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Anna Siekaniec

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców : p. Teresa KUdraj

Skarbnik Rady Rodziców: p. Bożena Caryk

Sekretarz Rady Rodziców: p. Dorota Malesa

Gawliki Wielkie, 17.09.2013 r.


KOMUNIKAT W SPRAWIE WRZEŚNIOWEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI 25 września 2013 r. (tj. środa)

Uprzejmie zapraszam wszystkich Rodziców uczniów Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich na zebranie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, które odbędzie się 25.09.2013 r. (tj. w środę) w godz. 14.00 – 15.30 w sali widowiskowej nr 7 – 8.Przewidywany przebieg spotkania:
1. 13.30 – 14.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy I SP z wychowawcą i przedstawicielami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku w sprawie programu profilaktycznego „Moje dziecko idzie do szkoły”.
2. 14.00 – 14.30 – ogólne spotkanie Rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas w sali nr 7/8. Prezentacja kalendarza roku szkolnego 2013/2014, komunikaty, harmonogramy, organizacja pracy, sprawy wychowawcze.
3. 14.30 – 15.30 –  Spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. Wybór członków do Rady Rodziców. Zapoznanie Rodziców z bieżącymi i planowanymi zadaniami klasy i szkoły. Plan działań wychowawczych na nowy rok szkolny, przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, itp.
4. 15.00 – 15.30  – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły, podsumowanie budżetu za rok szkolny 2012/2013, wybór nowych władz, określenie wysokości składki na rok szkolny 2013/2014, określenie planu finansowego, omówienie regulaminu RR i wstępnych wydatków na ślubowanie klasy I SP, aktualizacja i zatwierdzenie planów profilaktycznych i wychowawczych szkoły.

Liczymy na Państwa NIEZAWODNĄ obecność.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE „WYPRAWKI SZKOLNEJ 2013″

Wójt Gminy Wydminy ustalił w formie zarządzenia Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I, II, III i V Szkoły Podstawowej oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych:
1. Do dnia 11 wrześnie 2013 r. wnioski składają rodzice uczniów kl. I, II, III i V Szkoły Podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych, a także rodzice uczniów w trudnej sytuacji, pochodzący z rodzin,  w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe.
2. Wnioski składane są do dyrektora Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich.

3. Wnioski można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich lub ze strony internetowej (zakładka: Wyprawka szkolna 2013).

Z poważaniem

A. Skrypoczka

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWOZÓW UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH


Informuję,  że od dnia 03.09.2013 r. nie zmienia się grafik dojazdu uczniów do szkoły.Dojazd uczniów do szkoły na dzień 2 września 2013 r. zorganizowany jest o 1 godz. później na każdym przystanku.
Grafik dojazdów i odjazdów od 03.09.2013 r.1. ( 7.00) Pietrasze; Szczybały Orł. – Grądzkie; Grądzkie Tory; Gawliki Wielkie
2. (7.00) Gajrowskie – Orłowo; Łękuk M.- Gawliki Wielkie
3. (7.40) Czarnówka; Gawliki Wielkie
4. (7.30) Orłowo; Szczybały Orł.; Gawliki Wielkie kolonia; Gawliki Wielkie szkoła
5. (12.40) Gawliki Wielkie; Gawliki W. Kolonia – Grądzkie; Grądzkie Tory; Szczybały Orłowskie – Pietrasze
6. (12.40) Gawliki Wielkie; Szczybały Orł.- Łękuk Mały; Orłowo; Gajrowskie
7. ( 13.35) Gawliki Wielkie; Czarnówka
8. ( 14.30) Gawliki Wielkie; Gawliki Wielkie kolonia -Grądzkie; Grądzkie Tory; Szczybały Orłowskie; Pietrasze
9. ( 14.30) Gawliki Wielkie; Szczybały Orłowskie ;Łękuk M.- Orłowo; GajrowskieWykaz punktów zbiorczych (przystanków)

Orłowo: 1. Przystanek PKS, 2. Przy cmentarzu
Szczybały ORł: 1. Przystanek PKS, 2. Obok domu Pani Meus, 3. Obok drogi do Państwa Lotkowskich
Pietrasze: 1. Obok domu P. Monkiewicza; 2. Obok domu P. Siedleckiego
Grądzkie: 1. Obok domu Pani Mikusek; 2. Obok domu P. Pindur; 3. Grądzkie tory; 4. Obok domu P. Siekaniec
Czarnówka: 1. Obok domu Jerzego Czetyrboka; 2. Obok domu Dariusza Czetyrboka
Gajrowskie: 1. Obok domu Grzegorza Jabłońskiego
Gawliki Wielkie: 1. Kolonia przy drodze do Państwa Rosińskich , 2. Kolonia koło Krzyża
Łękuk Mały: 1. Obok domu P. Wiśniewskiej; przystanek PKS

ROK SZKOLNY 2013/2014  CZAS ZACZĄĆ!

Uprzejmie informuję, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 02 września 2013 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Przewidywany przebieg uroczystości:1. Msza Święta w Kaplicy w Gawlikach Wielkich – godz. 9.00
2. Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 – godz. 10.00 (sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich).
3. Spotkanie uczniów z wychowawcami klas – godz 10.30 – 11.15.
4. Odjazd uczniów, rozejście się do domów – godz. ok. 11.30.
Miło nam będzie gościć na uroczystości Rodziców, wszystkich Miłośników i Przyjaciół Naszej Szkoły.

Serdecznie zapraszamy.
Z poważaniem
A. Skrypoczka, dyr. szkoły

————————————————————————————————————————————————————————————–


KOMUNIKAT W SPRAWIE UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie uprzejmie zapraszają na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013, które odbędzie się 28 czerwca 2013 r. (tj. w piątek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich.
Przebieg odświętnego spotkania:
Godz. 9.00 – 9.45 – Msza Święta w Kaplicy w Gawlikach Wielkich
Godz. 10.00 – spotkanie absolwentów, uczniów, nauczycieli i pracowników, zaproszonych gości, rodziców i wszystkich miłośników szkoły w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na przybycie.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

 UWAGA!  Dojazd uczniów do szkoły na dzień 28 czerwca 2013 r. zorganizowany jest o 1 godz. później na każdym przystanku. Natomiast odwóz uczniów planowany jest od godz. ok. 11.15 – 11.30. Prosimy więc o nadzorowanie odbioru dzieci z przystanków docelowych w związku ze zmianą czasu pracy szkoły w ostatnim dniu nauki.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO – 27 czerwca 2013 r.

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły  nr 11/2012 I Nr 12/2012 z dnia 21.09.2012 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 27 czerwca 2013 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
Szkoła w tym dniu nie realizuje zajęć dydaktycznych, a w godz. 8.00 – 12.00 organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w celu zapewnienia opieki dla uczniów (w tym dniu nie odbywają się zajęcia edukacyjne według planu – to rodzice decydują o tym czy posłać dziecko do szkoły, czy też będą samodzielnie sprawować opiekę). Informuję dodatkowo, że mając na uwadze doświadczenia z organizacji poprzednich dni wolnych, szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów – rodzice na własny koszt przywożą dzieci, jeśli chcą, by uczniowie byli objęci opieką pedagogiczną. W tym dniu również uczniowie nie korzystają z dożywiania. Proszę więc, by dziecko, które będzie w szkole, posiadało napój i coś do zjedzenia zakupione we własnym zakresie.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły


KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI SPOTKANIA Z RODZICAMI DZIECI PIĘCIOLETNICH

Informuję, że dnia 18.06.2013 r. (tj. we wtorek) o godz. 12.45 w sali przedszkolnej nr 19 (parter obok sali gimnastycznej, sala przedszkolna sześciolatków) odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pięcioletnich urodzonych w 2008 r. Zgodnie z założeniami nowej reformy programowej obowiązek przedszkolny dotyczy dzieci pięcioletnich. W związku z powyższym w przyszłym roku szkolnym 2013/2014 wszystkie pięciolatki będą zobowiązane do udziału w zajęciach oddziału przedszkolnego. W celu pozyskania pełnej informacji dotyczących podręczników, czasu pracy zerówki, podstawy programowej oraz realizacji obowiązku szkolnego w klasie I zapraszamy na spotkanie w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich.

A. Skrypoczka, dyr szkoły

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE W CZERWCU 2013 r.
Informujemy, że w czewcu 2013 r. opłata za dożywianie wynosi odpowiednio:
Bułka 30,60 zł
Drugie danie 90,00 zł
Zupa 45,00 zł

KOMUNIKAT W SPRAWIE DNIA WOLNEGO – 31 maja 2013 r.
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły  nr 11/2012 I Nr 12/2012 z dnia 21.09.2012 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 31 maja 2013 r. jest dniem wolnym.
Szkoła w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godz. 9.00 – 13.00 organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w celu zapewnienia opieki dla uczniów (w tym dniu nie odbywają się zajęcia edukacyjne według planu – to rodzice decydują o tym czy posłać dziecko do szkoły, czy też będą samodzielnie sprawować opiekę). Informuję dodatkowo, że mając na uwadze doświadczenia z organizacji poprzednich dni wolnych, szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów – rodzice na własny koszt przywożą dzieci, jeśli chcą, by uczniowie byli objęci opieką pedagogiczną. W tym dniu również uczniowie nie korzystają z dożywiania. Proszę więc, by dziecko, które będzie w szkole, posiadało napój i coś do zjedzenia zakupione we własnym zakresie. Harmonogram przebiegu zajęć 31.05.2013 r. zamieszczony został poniżej.

PLAN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH w dniu 31.05.2013 r.
Nauczyciele dyżurujący: Małgorzata Waszkielewicz, Olga Krupa, Ewa Idek, Irena Rusiecka
Godz. 9.00 – 13.00 -  zajęcia sportowe – w zależności od pogody na Orliku lub w sali gimnastycznej, zajęcia w pracowni komputerowej – ,,Bezpieczne strony w Internecie” (p. Olga Krupa), zajęcia sportowe na boisku Orlik (p. E. Idek), zajęcie pod hasłem „Angielski na wesoło’” - gry i zabawy dydaktyczne w języku angielskim: gra Bingo, Memory; zabawy: Simon says, Domino (p. M. Waszkielewicz), rozwiązywanie testów przyrodniczych FLORA I FAUNA POLSKI oraz spacer po miejscowości Gawliki Wielkie (p. I. Rusiecka). Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.

Zebranie informacji: A. Skrypoczka, dyr. szkoły

ZAPROSZENIE NA ŚWIĘTO RODZINY
Niezwykle gorąco zapraszamy wszystkie Mamy i Tatusiów oraz Miłośników naszej Szkoły na uroczyste spotkanie pod hasłem: „Dzieci Nam – My Dzieciom”, które odbędzie się 29.05.2013 r. (tj. w środę) w godz. 9.00 – 12.30. Początek spotkania – sala widowiskowa 7 – 8. W planie uroczystości występy artystyczno – teatralne uczniów Szkoły Podstawowej, konkursy, zabawy sportowo – rekreacyjne na boisku Orlik, Festiwal Projektów w Gimnazjum oraz poczęstunek dla dzieci i dorosłych. Uprzejmie zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie.

Uczniowie i Nauczyciele oraz dyrektor
Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich

PLAN PRZEBIEGU ŚWIĘTA RODZINY „DZIECI NAM – MY DZIECIOM” 29.05.2013 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA
8.00 – 8.45 – 1 godzina lekcyjna przebiega zgodnie z planem lekcji
9.00 – 10.00 – przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów klas 0 – II i kl. IV (sala 7 – 8),
10.00 – 10.15 – zabawy i konkursy rodzinne przygotowane przez klasę VI pod opieką i prowadzeniem p. J. Kozłowskiej,
10.15 – 10.20 – oficjalne rozpoczęcie, powitanie gości przez dyrektora szkoły, kilka słów pozdrowień w wykonaniu gości.
10.20 – 10.40 – występy kabaretowe kl. III SP (opieka p. O. Krupa) i kl. V SP (opieka p. A. Skrypoczka),
10.40 – 11.30 – zabawy młodszych uczniów na boisku Orlik, na placu zabaw pod opieką wychowawców,
11.30 – 12.30 – uczniowie uczestniczą w obserwowaniu gier i zabaw przygotowanych przez starszych uczniów – Gimnazjum).
12.25 – odjazd autobusu do Czarnówki
12.40 – odjazd autobusu I kurs.
GIMNAZJUM
8.00 – 8.45 – 1 godzina lekcyjna przebiega zgodnie z planem lekcji
8.55 – 9.40 – 2 godzina lekcyjna przebiega zgodnie z planem lekcji
10.00 – 11.00 – uczestnictwo klas I i II Gimnazjum w Festiwalu Projektów Gimnazjalnych Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich – sala nr 18 (nauczyciele pełniący opiekę, koordynatorzy, organizatorzy – p. B. Szymborska, p. I. Rusiecka, p. R. Wieliczko, p. M. Borzeńska). W tym czasie kl. III G wspólnie z p. R. Sokalskim przygotowuje zaplecze sportowe do organizacji Dnia Sportu dla kl I – III G.
11.00 – 11.30 – przerwa, czas na spożycie poczęstunku przez uczniów, przygotowanie do gier sportowych,
11.30 – 12.30 – udział uczniów Gimnazjum w grach zespołowych, zabawach sportowych
12.40 – odjazd uczniów do domu.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE W KWIETNIU 2013 r

Informuję, że w kwietniu 2013 r. opłata za dożywianie wynosi odpowiednio:

Bułka 30,60 zł
Drugie danie 90,00 zł
Zupa 45,00 zł

ŚRÓDSEMESTRALNE ZEBRANIE Z RODZICAMI W ZESPOLE SZKÓŁ W GAWLIKACH WIELKICH – 29.04.2013. r. (PONIEDZIAŁEK)
Przebieg zebrania:

Godz. 13.00 – 13.30 – ogólne spotkanie dyrektora szkoły z Rodzicami (sala widowiskowa nr 7 – 8)

Godz. 13.30 – 14.00 – uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – występ uczniów klasy VI pod opieką p. J. Kozłowskiej

Godz. 14.00 – 15.30 – spotkanie Rodziców z wychowawcami klas 0 – VI SP i I – III G.

Godz. 14.00 – 14.15 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły w sali nr 7 – 8

Przydział sal lekcyjnych:

sala nr 19 – p. B. Wieliczko

sala nr 5 – 6 – p. M. Waszkielewicz

sala nr 27 – p. A. Gienieczko

sala nr 22 – p. E. Idek

sala nr 37 – p. O. Krupa

sala nr 48 – p. D. Kurpiewska

sala nr 47 – p. N. Muryn

sala nr 38 – p. J. Kozłowska

sala nr 17 – p. I. Rusiecka

sala nr 18 – p. B. Szymborska

sala nr 43 – p. R. Wieliczko

Informuję, że wychowawcy klas 0 – VI SP i kl. I – III G przekażą Państwu informacje o dokładnej godzinie ogólnego spotkania z wychowawcą oraz planie przebiegu wywiadówki śródsemestralnej.

Serdecznie zapraszam

Anna Skrypoczka, dyrektor szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIELKANOCNEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje dni od 28.03.2013 r. do 02.04.2013 r. (tj. od czwartku do wtorku włącznie). Uczniowie wracają do szkoły w środę 03.04.2013 r. Dodatkowo dnia 04.04.2013 r. odbywa się w naszej szkole obowiązkowy Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty 2013. W związku z powyższym ten dzień jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej, natomiast Gimnazjum pracuje zgodnie z planem zajęć na czwartek. Informuję jednocześnie, że w przypadku uczniów klas 0 – V, którzy w tym dniu nie mają zapewnionej opieki w domu rodzinnym,   szkoła zapewnia zajęcia wychowawcze zgodnie z planem zajęć dla danej klasy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z dyrektorem szkoły (tel. 874212058).

A. Skrypoczka, dyr. szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Informuję, że Rekolekcje Wielkopostne w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich odbędą się 25.03.2013r., tj. w poniedziałek w godz. 11.30 – 12.30. W związku z powyższym zmienią się godziny zajęć według planu
LEKCJE i PRZERWY
1. lekcja – 8.00 – 8.35 (przerwa 8.35 – 8.40)
2. lekcja – 8.40 – 9.15 (przerwa 9.15 – 9.25)
3. lekcja – 9.25 – 10.00 (przerwa 10.00  – 10.10)
4. lekcja – 10.10 – 10.45 (przerwa 10.45 – 11.00)
5. lekcja – 11.00 – 11.25

11.25 – 11.30 – dojście uczniów do Kaplicy w Gawlikach Wielkich
11.30 – 12.30 – Rekolekcje Wielkopostne
12.30 – 12.40 – odjazd uczniów do domu – I kurs
6. lekcja – 12.45 – 13.30 (przerwa 13.30 – 13.40)
7.  lekcja 13.40 – 14.25 – odjazd uczniów

Informuję jednocześnie, że w przypadku, jeśli uczeń nie będzie uczestniczył w Rekolekcjach potrzebna jest zgoda od Rodziców. Uczniowie nie uczestniczący w Mszy świętej będą objęci opieką świetlicową w godz. 11.30 – 12.30.

Gawliki Wielkie, 15.03.2013 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPOTKANIA Z RODZICAMI „OTWARTE DRZWI”


Zebranie Rodziców „Otwarte drzwi” w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich odbędzie się 21 marca 2013 r. w godz. 14.00 – 15.30. Zgodnie z podanym na początku roku szkolnego harmonogramem spotkanie obejmuje indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami. W przypadku, jeśli zaistnieje potrzeba zwołania ogólnego zebrania rodziców z wychowawcą, decyzję taką podejmuje samodzielnie wychowawca. Wychowawcy będą pełnili dyżur w swoich pracowniach,  natomiast pozostali nauczyciele oczekują na spotkanie z rodzicami w pokoju nauczycielskim.

oddział przedszkolny pięciolatków p. M. Waszkielewicz sala nr 5/6

oddział przedszkolny sześciolatków p. B. Wieliczko sala nr 19

klasa ISP  p. A. Gienieczko sala nr 27

klasa II SP  p. E. Idek sala nr 22

klasa III SP p. O. Krupa sala nr 26

klasa IV SP p. D. Kurpiewska sala nr 48

klasa V SP p. N. Muryn sala nr 47

klasa VI SP p. J. Kozłowska sala nr 38

klasa I G p. I. Rusiecka sala nr 17

klasa II G p. B. Szymborska sala nr 18

klasa III G p. R. Wieliczko – w związku z wyjazdem służbowym p. R. Wieliczko na zawody sportowe spotkanie z wychowawcą klasy III G odbędzie się w terminie kwietniowym. Za utrudnienia przepraszamy.

Informuję także, że dyrektor pełni dyżur w gabinecie (pokój nr 41) i w przypadku jakichkolwiek problemów służy informacją i poradą.Uprzejmie zapraszam.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły
Gawliki Wielkie, 04.02.2013 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE W MARCU 2013 r.
Informuję, że w lutym 2013 r. opłata za dożywianie wynosi odpowiednio:
1. Bułka – 32,30 zł
2. Zupa – 47,50 zł
3. Drugie danie – 95,00 zł

Gawliki Wielkie, 01.02.2013 r.

ZMIANA PLANU OD 04.02.2013 r.

Przypominam, że od poniedziałku 04.02.2013 r. nastąpi zmiana planu lekcji. Modyfikacje są niewielkie, ale należy zwrócić uwagę, jak są rozplanowane zajęcia w poszczególne dni tygodnia oraz jakie nowe zajęcia będą realizowane w II semestrze r. szk. 2012/2013. Plan lekcji zamieszczony jest w zakładce Dokumenty oraz w załącznikach zakładki Komunikaty pod nazwą Plan lekcji w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich od 04.02.2013 r. Nowy. Zapraszam do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Anna Skrypoczka,  dyr. szkoły
Gawliki Wielkie, 20.01.2013 r.

FERIE ZIMOWE 21.01.2013 r. – 01.02.2013 r.
Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2012/2013 od 21.01.2013 r. (tj. od poniedziałku) do 01.02.2013 r.(tj. do piątku)  trwają ferie zimowe w województwie warmińsko – mazurskim. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do uczniów i rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas organizowania zabaw zimowych, bezpieczeństwo oraz nadzór ze strony osób doroslych.

Gawliki Wielkie, 17.01.2013 r.

HARMONOGRAM DOJAZDU DO SZKOŁY I ODJAZDU ZE SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ CHOINKI SZKOLNEJ
W związku z organizacją choinki szkolnej dnia 18.01.2013 r. w godzinach popołudniowych podaję poniżej trasy oraz godziny dojazdów do szkoły i odjazdów ze szkoły. Jeden autobus przewiezie i odwiezie uczniów zgodnie z podaną poniżej trasą. Dodatkowo zapewniony zostanie w autobusie opiekun. Zwracam się z prośbą do Państwa, by każde dziecko, które będzie uczestniczyło w zabawie choinkowej zostało odebrane z przystanków docelowych ze względu na zachowanie bezpieczeństwa.

Godziny odjazdu z przystanków znajdujących się w każdej miejscowości:

Pietrasze – 15.00

Szczybały Orłowskie – 15.05

Gajrowskie – 15.20

Orłowo- 15.25

Łękuk Mały- 15.30

Szczybały Orłowskie- 15.40

Grądzkie- 15.45

Grądzkie Tory – 15.50

Grądzkie – 15.55

Gawliki Wielkie kolonia – 16.00

Szkoła – 16.05

Czarnówka – 16.10

Gawliki Wielkie- 16.15

Godziny odjazdu ze szkoły po choince szkolnej

Gawliki Wielkie (wyjazd spod szkoły) – 19.30

Gawliki Wielkie kolonia – 19.35

Grądzkie – 19.40

Grądzkie Tory – 19.45

Grądzkie – 19.50

Szczybały Orłowskie 19.55

Łękuk Mały – 20.05

Orłowo – 20.10

Gajrowskie – 20.15

Szczybały Orłowskie – 20.30

Pietrasze – 20.35

Czarnówka – 20.45 (jeśli wcześniej rodzice nie odbiorą uczniów).

Gawliki Wielkie, 10.01.2013 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLNĄ CHOINKĘ NOWOROCZNĄ 2013 r. ORAZ SEMESTRALNE SPOTKANIE Z RODZICAMI
Serdecznie zapraszam wszystkich Uczniów Obecnych i Przyszłych Naszej Szkoły, Rodziców, Dziadków, Miłośników i Przyjaciół na Choinkową Zabawę Noworoczną, która odbędzie się 18.01.2013 r. (tj. w w piątek) w godz. 16.00 – 19.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Będzie nam miło gościć Państwa na corocznym spotkaniu, które jest także przeglądem artystycznym i teatralnym uczniów Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Przebieg spotkania:

1.Zabawa Noworoczna rozpocznie się o godz. 16.00 dla wszystkich uczestników w sali gimnastycznej. Oficjalne rozpoczęcie spotkania ogólnoszkolnego planowane jest na godz, 16.15.
2.Przedstawienia teatralne oraz scenariusze literackie w wykonaniu dzieci i uczniów kl. 0 – V SP odbędą sie w godz. 16.30 – 17.30.
3.Zabawa taneczna dla klas 0 – IV odbędzie się w sali gimnastycznej i trwać będzie w godz. 17.30 – 19.00.
4. Dyskoteka dla klas V – VI SP i I – III G odbędzie się w sali 7 – 8  i trwać będzie w godz. 17.30 – 20.30.
5.Wizyta Mikołaja planowana jest w godz. 19.00 – 19.30
6.Wyjazd uczniów ze szkoły do domów planowany jest na godz. 19.30.

Uwagi i propozycje:
1.Uczniowie dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców będą mogli skorzystać z dojazdu autobusem na choinkę i z powrotu do domu. Harmonogram przystanków i godzin przyjazdów i odjazdów otrzyma każdy uczeń kl. 0 – IV SP. Pozostali uczniowie zobowiązani są do spisania godziny przyjazdu i odjazdu autobusu we własnym zakresie na podstawie ogłoszonego przez dyrektora komunikatu.

2.Uczniowie kl. V – VI SP i kl. I – III G będą mogli uczestniczyć w dyskotece w sali 7 – 8 do godz. 20.30 pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez rodziców oraz osobistego odbioru ucznia ze szkoły przez osoby dorosłe (tradycyjnie jak podczas każdej dyskoteki)

3.W przypadku, jeśli uczeń nie jest objęty bezpłatną formą posiłku na terenie szkoły, może sam lub z udziałem rodziców zamówić paczkę mikołajkową w kwocie 20.00 zł. Realizacja paczki nastąpi w ramach sklepiku szkolnego działającego pod opieką p. R. Sokalskiego. Pieniądze można wpłacać do wychowawcy lub do p. R. Sokalskiego najpóźniej do wtorku 15.01.2013 r.

4.Podczas choinki będzie można zakupić w trakcie trwania kiermaszu smakołyki przygotowane przez rodziców uczniów klasy I Gimnazjum. Poczęstunek będzie serwowany na holu szkolnym przy sali gimnastycznej. Warto więc posiadać przy sobie drobne środki finansowe.

5.W trakcie Zabawy Choinkowej odbędzie sie także semestralne spotkanie z Rodzicami wszystkich uczniów Zespolu Szkół w Gawlikach Wielkich. Zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniu w godz. 17.30 – 19.00 (po przedstawieniach teatralnych), które odbędzie się w sali gimnastycznej i będzie obejmować przekazanie przez wychowawców zestawienia ocen semestralnych oraz krótkich sprawozdań na temat postępów edukacyjnych i wychowawczych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na I semestr r. szk. 2012/2013.

A. Skrypoczka, dyr. szkoły
Gawliki Wielkie, 10.01.2013 r.
Opłata za dożywianie w styczniu 2013 r.
Informuję, że w styczniu 2013 r.opłata za dożywianie przedstawia się następująco:

1. Bułka z herbatą – 20,40 zł
2. Zupa – 30,00 zł
3. Drugie danie – 60,00 zł
4. Zupa i drugie danie łącznie – 90,00 zł.
Gawliki Wielkie, 02.01.2013 r.

07  stycznia 2013 r. (tj.poniedziałek) jest DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły  nr 11/2012 I Nr 12/2012 z dnia 21.09.2012 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 07 stycznia 2013 r. jest dniem wolnym.
Szkoła w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godz. 9.00 – 13.00 organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w celu zapewnienia opieki dla uczniów (w tym dniu nie odbywają się zajęcia edukacyjne według planu – to rodzice decydują o tym czy posłać dziecko do szkoły, czy też będą samodzielnie sprawować opiekę). Informuję dodatkowo, że mając na uwadze doświadczenia z organizacji poprzednich dni wolnych, szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów – rodzice na własny koszt przywożą dzieci, jeśli chcą, by uczniowie byli objęci opieką pedagogiczną. W tym dniu również u

Pobierz pliki z dodatkowymi informacjami
•1398192439_Plan_lekcji_od_23.04.2014_r

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego